ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ยี่งอ และตาราง service และปีงบประมาณ 2555

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 7 /7 แห่ง 100.00 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.54
พย.54
ธค.54
มค.55
กพ.55
มีค.55
เมย.55
พค.55
มิย.55
กค.55
สค.55
กย.55
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
240
730
614
784
449
644
355
439
720
892
420
496
12
100.00
2.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
579
472
657
556
615
864
719
663
845
708
623
532
12
100.00
3.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
528
968
865
851
702
1012
520
722
4144
3588
563
1107
12
100.00
4.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
505
702
964
1083
605
913
507
673
983
1398
1263
899
12
100.00
5.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
493
684
982
652
708
934
521
704
1713
1306
448
431
12
100.00
6.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
827
1000
1006
1214
1086
1747
981
945
4646
3826
1198
990
12
100.00
7.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
4185
4207
143
4765
4777
4559
4044
4895
4856
5191
4918
4507
12
100.00
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!