ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2558

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 131 /131 แห่ง 100.00 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
กค.58
สค.58
กย.58
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ตำบลลำภู
1124
1364
1827
2178
2133
2560
77
7
58.33
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.ตำบลมะนังตายอ
479
674
501
1019
259
5
41.67
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
835
624
602
982
1072
1231
300
7
58.33
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.บ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
721
514
960
1881
790
1802
225
7
58.33
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ
440
592
355
499
296
779
48
7
58.33
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอ
565
408
583
851
487
870
6
50.00
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอเหนือ
854
672
1135
2018
711
5
41.67
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
339
556
946
2172
3798
1735
675
7
58.33
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.ตำบลโคกเคียน
967
643
1173
2301
3014
3095
389
7
58.33
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
662
550
803
1352
634
83
6
50.00
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
32930
29426
29962
28583
27375
20690
6
50.00
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
811
591
215
3
25.00
13.เมืองนราธิวาส14351 : เทศบาลเมืองนราธิวาส
319
314
245
3
25.00
14.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
350
296
296
702
483
480
198
7
58.33
15.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
391
316
276
628
714
466
304
7
58.33
16.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
538
801
1007
1337
1421
1578
308
7
58.33
17.ตากใบ10098 : รพ.สต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน
787
758
891
1350
576
391
218
7
58.33
18.ตากใบ10099 : รพ.สต.บ้านกูบู ตำบลไพรวัน
911
1597
1449
2043
1870
1118
826
7
58.33
19.ตากใบ10100 : รพ.สต.ตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง
425
567
1012
743
777
432
375
7
58.33
20.ตากใบ10101 : รพ.สต.ตำบลศาลาใหม่
1384
2652
1124
2837
4157
1867
684
7
58.33
21.ตากใบ10102 : รพ.สต.ตำบลบางขุนทอง
214
471
450
601
318
200
134
7
58.33
22.ตากใบ10103 : รพ.สต.ตำบลเกาะสะท้อน
720
1521
994
1092
456
1570
94
7
58.33
23.ตากใบ10104 : รพ.สต.ตำบลนานาค
730
1154
1477
1603
1193
1044
762
7
58.33
24.ตากใบ10105 : รพ.สต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต
571
775
697
1343
934
612
560
7
58.33
25.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
14690
11951
12081
14432
12188
12820
4771
7
58.33
26.ตากใบ14111 : รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน
681
1029
1074
1424
1242
786
580
7
58.33
27.ตากใบ14112 : รพ.สต.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง
260
1703
1098
1038
1091
2121
674
7
58.33
28.ตากใบ14113 : รพ.สต.บ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
796
985
1200
725
1390
536
486
7
58.33
29.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ตำบลลุโบะสาวอ
770
558
761
1952
557
495
333
7
58.33
30.บาเจาะ10107 : รพ.สต.ตำบลกาเยาะมาตี
1037
474
66
498
173
1310
214
7
58.33
31.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ตำบลปะลุกาสาเมาะ
613
775
811
624
90
355
69
7
58.33
32.บาเจาะ10109 : รพ.สต.บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
676
356
599
431
264
1129
453
7
58.33
33.บาเจาะ10110 : รพ.สต.บ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1255
810
1018
1252
581
2154
170
7
58.33
34.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บ้านบือเระ
353
626
139
578
460
244
328
7
58.33
35.บาเจาะ10112 : รพ.สต.บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้
612
259
419
1811
469
533
123
7
58.33
36.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
8824
8375
7832
8667
9105
7809
6027
7
58.33
37.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
456
947
1444
1128
1227
1357
272
7
58.33
38.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
683
891
980
923
1243
1179
461
7
58.33
39.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
499
514
833
6575
77
762
129
7
58.33
40.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
732
1406
1322
907
1648
711
262
7
58.33
41.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
1458
531
530
575
645
697
522
7
58.33
42.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
1361
2412
1214
1919
1108
1649
616
7
58.33
43.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
6533
3232
6322
6766
5535
6165
2246
7
58.33
44.ระแงะ10119 : รพ.สต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
887
895
1290
1562
39
557
394
7
58.33
45.ระแงะ10120 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
394
636
597
615
322
339
72
7
58.33
46.ระแงะ10121 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
428
1182
759
433
387
438
307
7
58.33
47.ระแงะ10122 : รพ.สต.ตำบลบองอ
989
1138
937
1781
592
663
292
7
58.33
48.ระแงะ10123 : รพ.สต.บ้านลาไม ตำบลบองอ
280
455
730
244
155
35
6
50.00
49.ระแงะ10124 : รพ.สต.บ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา
530
1222
1431
1372
297
343
6
50.00
50.ระแงะ10125 : รพ.สต.ตำบลกาลิซา
377
414
2548
940
397
108
7
58.33
51.ระแงะ10126 : รพ.สต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
1945
1246
457
788
275
505
7
58.33
52.ระแงะ10127 : รพ.สต.ตำบลบาโงสะโต
936
502
1920
1010
190
548
527
7
58.33
53.ระแงะ10128 : รพ.สต.บ้านซีโป ตำบลเฉลิม
1012
1342
824
1221
544
32
6
50.00
54.ระแงะ10129 : รพ.สต.ตำบลเฉลิม
936
2053
915
409
407
259
7
58.33
55.ระแงะ10130 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบตก
759
890
951
2951
971
742
317
7
58.33
56.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
13509
12203
12121
12965
11683
12190
9248
7
58.33
57.ระแงะ14114 : รพ.สต.บ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก
1993
1059
851
2076
5
41.67
58.รือเสาะ10131 : รพ.สต.บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ
326
212
211
596
207
1289
488
7
58.33
59.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บ้านบือและห์
265
161
121
574
154
300
59
7
58.33
60.รือเสาะ10133 : รพ.สต.บ้านสาวอ ตำบลสาวอ
460
225
80
305
43
590
194
7
58.33
61.รือเสาะ10134 : รพ.สต.ตำบลเรียง
584
454
1450
417
84
448
205
7
58.33
62.รือเสาะ10135 : รพ.สต.บ้านซือเลาะ
617
325
1158
546
154
383
227
7
58.33
63.รือเสาะ10136 : รพ.สต.บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
783
400
356
932
379
466
6
50.00
64.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
878
1085
1153
2097
1139
1024
554
7
58.33
65.รือเสาะ10138 : รพ.สต.ตำบลบาตง
448
273
341
670
307
6
50.00
66.รือเสาะ10139 : รพ.สต.บ้านอูยิ
2886
806
935
1588
504
2030
407
7
58.33
67.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ตำบลลาโละ
605
431
1344
719
362
359
182
7
58.33
68.รือเสาะ10141 : รพ.สต.บ้านโคกสะตอ ตำบลบาตง
1344
2405
1676
1186
559
5
41.67
69.รือเสาะ10142 : รพ.สต.บ้านตายา ตำบลสุวารี
601
685
523
715
665
412
301
7
58.33
70.รือเสาะ10143 : รพ.สต.บ้านยือราแป ตำบลสุวารี
1380
1020
1488
1286
602
904
588
7
58.33
71.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
10975
9824
9834
9649
8781
9355
6698
7
58.33
72.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
526
378
550
778
358
988
106
7
58.33
73.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง
342
533
1317
1588
83
413
368
7
58.33
74.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
913
1426
750
802
617
771
233
7
58.33
75.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
1004
1033
1006
1125
1164
709
121
7
58.33
76.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.บ้านกาลูบี ตำบลซากอ
865
1812
870
1934
353
1101
272
7
58.33
77.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตำบลตะมะยูง
761
1562
1377
1603
229
5
41.67
78.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.บ้านละเวง
710
548
655
1007
528
1001
173
7
58.33
79.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่
396
511
195
883
21
312
116
7
58.33
80.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.บ้านตืองอ
809
540
303
886
1060
1058
191
7
58.33
81.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
7051
13903
7923
6420
5162
5831
4544
7
58.33
82.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.บ้านตามุง
495
597
1021
620
528
752
185
7
58.33
83.แว้ง10150 : รพ.สต.บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง
878
542
321
1000
1097
401
605
7
58.33
84.แว้ง10151 : รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลกายูคละ
95
440
2120
2501
721
186
7
58.33
85.แว้ง10152 : รพ.สต.บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
206
626
1180
1233
1087
5
41.67
86.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
421
572
1073
1562
1160
1016
146
7
58.33
87.แว้ง10154 : รพ.สต.บ้านตำเสา
445
553
546
951
630
504
6
50.00
88.แว้ง10155 : รพ.สต.ตำบลโล๊ะจูด
797
602
1085
1866
1295
1968
676
7
58.33
89.แว้ง10156 : รพ.สต.บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
631
565
265
3
25.00
90.แว้ง10157 : รพ.สต.บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง
83
296
460
453
224
497
394
7
58.33
91.แว้ง10158 : รพ.สต.บ้านแม่ดง
412
373
585
499
254
896
384
7
58.33
92.แว้ง10159 : รพ.สต.บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ
593
302
721
1034
753
1404
417
7
58.33
93.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
7184
6730
6663
7833
7389
6634
4684
7
58.33
94.แว้ง14118 : รพ.สต.บ้านนูโระ ตำบลโละจูด
157
368
562
675
923
164
222
7
58.33
95.สุคิริน10160 : รพ.สต.บ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน
550
380
425
633
26
997
6
50.00
96.สุคิริน10161 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
133
91
78
266
260
253
6
50.00
97.สุคิริน10162 : รพ.สต.บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง
679
1060
346
576
452
5
41.67
98.สุคิริน10163 : รพ.สต.ตำบลเกียร์ 60 พรรษานวมินทราชินี
317
242
139
376
312
328
38
7
58.33
99.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ
127
396
330
895
299
384
267
7
58.33
100.สุคิริน10165 : รพ.สต.บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
160
153
129
271
222
132
6
50.00
101.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
277
157
119
329
287
306
195
7
58.33
102.สุคิริน10167 : รพ.สต.บ้านร่มไทร ตำบลเกียร์
515
467
329
755
497
900
1191
7
58.33
103.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
4193
3108
218
4062
2224
5
41.67
104.สุคิริน14119 : รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน
469
407
274
424
58
192
6
50.00
105.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ตำบลปาเสมัส
1223
1659
724
1635
1636
1441
572
7
58.33
106.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.ตำบลมูโนะ
601
958
1195
1434
723
3736
735
7
58.33
107.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ตำบลปูโยะ
1001
2328
1177
1956
1177
1143
479
7
58.33
108.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
542
462
497
943
204
2694
358
7
58.33
109.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
22532
21906
21325
21554
20516
22532
16057
7
58.33
110.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
767
646
762
995
1104
931
651
7
58.33
111.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
959
797
781
1080
988
963
666
7
58.33
112.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
388
324
343
562
514
730
242
7
58.33
113.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.บ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
828
742
838
1129
1700
687
6
50.00
114.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.บ้านโต๊ะเด็ง
1190
490
395
716
656
632
449
7
58.33
115.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.ตำบลสากอ ตำบลสากอ
594
760
638
486
937
4161
379
7
58.33
116.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.บ้านกลูบี ตำบลสากอ
871
698
543
594
1169
5
41.67
117.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ตำบลริโก๋
987
1032
727
2547
1040
1540
475
7
58.33
118.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.ตำบลกาวะ
496
504
592
1345
1467
1046
317
7
58.33
119.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
7422
7536
6896
7469
7814
8944
5514
7
58.33
120.จะแนะ10178 : รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
779
1560
397
2415
1571
1872
178
7
58.33
121.จะแนะ10179 : รพ.สต.บ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
360
474
429
815
171
5
41.67
122.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
1717
921
1169
2249
911
1658
668
7
58.33
123.จะแนะ10181 : รพ.สต.บ้านกูมุง ตำบลจะแนะ
450
944
445
862
366
827
195
7
58.33
124.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
858
683
1310
1276
357
689
379
7
58.33
125.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
6261
5737
1037
6225
1549
5
41.67
126.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.ตำบลบูกิ๊ต
1180
2585
2009
2651
1064
719
736
7
58.33
127.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.บ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1291
1105
1083
1500
2098
1330
669
7
58.33
128.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
758
540
696
1130
1870
2028
277
7
58.33
129.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบออก
1905
597
342
1496
1690
573
302
7
58.33
130.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
561
1168
1137
646
376
5
41.67
131.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
4676
4402
3889
4179
3919
4686
3396
7
58.33
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!