File จัดสรรเงินส่งข้อมูล OPPP Individual ปี 2556 ADMIN
            
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2557

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 21 แฟ้มสำเร็จ 129 /131 แห่ง 98.47 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.56
พย.56
ธค.56
มค.57
กพ.57
มีค.57
เมย.57
พค.57
มิย.57
กค.57
สค.57
กย.57
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมือง10089 : รพ.สต.ตำบลลำภู
1243
1427
764
1443
1222
1140
2493
988
1561
9
75.00
2.เมือง10090 : รพ.สต.ตำบลมะนังตายอ
340
299
380
263
626
882
455
297
417
9
75.00
3.เมือง10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
579
500
402
656
557
110
2046
886
515
9
75.00
4.เมือง10092 : รพ.สต.บ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
598
710
286
764
732
542
2303
558
484
9
75.00
5.เมือง10093 : รพ.สต.บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ
237
296
223
318
299
489
44
214
217
9
75.00
6.เมือง10094 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอ
501
462
512
868
485
370
1125
393
695
9
75.00
7.เมือง10095 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอเหนือ
595
604
394
877
773
581
3605
1465
1965
9
75.00
8.เมือง10096 : รพ.สต.บ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
635
357
175
738
368
605
1705
1715
693
9
75.00
9.เมือง10097 : รพ.สต.ตำบลโคกเคียน
1087
819
541
1343
1933
1800
3237
816
2178
9
75.00
10.เมือง10649 : รพ.สต.บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
408
334
265
279
794
533
1004
733
717
9
75.00
11.เมือง10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
13
1
8.33
12.เมือง12012 : รพ.สต.บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
849
595
246
1203
1033
680
663
555
759
9
75.00
13.เมือง14351 : เทศบาลเมืองนราธิวาส
0
0.00
14.เมือง77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
29
94
67
177
223
233
210
209
190
9
75.00
15.เมือง77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง ๒
243
245
239
303
318
274
254
251
192
9
75.00
16.เมือง77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
185
76
59
379
704
368
352
313
401
9
75.00
17.ตากใบ10098 : รพ.สต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน
719
569
455
1027
539
721
127
733
450
9
75.00
18.ตากใบ10099 : รพ.สต.บ้านกูบู ตำบลไพรวัน
958
1706
1104
764
1370
1662
957
1765
1111
9
75.00
19.ตากใบ10100 : รพ.สต.ตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง
500
892
828
367
599
824
410
450
475
9
75.00
20.ตากใบ10101 : รพ.สต.ตำบลศาลาใหม่
1085
3634
1068
1237
1746
1975
1006
1012
1062
9
75.00
21.ตากใบ10102 : รพ.สต.ตำบลบางขุนทอง
177
288
312
327
438
352
388
291
242
9
75.00
22.ตากใบ10103 : รพ.สต.ตำบลเกาะสะท้อน
676
1370
1475
804
1337
1172
774
1303
1192
9
75.00
23.ตากใบ10104 : รพ.สต.ตำบลนานาค
606
1346
908
644
659
706
500
414
165
441
10
83.33
24.ตากใบ10105 : รพ.สต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต
449
580
1054
476
1057
1062
356
774
514
9
75.00
25.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
11524
10737
6023
12351
10041
10337
9854
10576
10143
9
75.00
26.ตากใบ14111 : รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน
407
1076
974
659
458
452
342
705
609
9
75.00
27.ตากใบ14112 : รพ.สต.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง
732
1309
923
710
1105
772
836
596
36
9
75.00
28.ตากใบ14113 : รพ.สต.บ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
471
328
769
1205
1420
670
1026
1761
675
9
75.00
29.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ตำบลลุโบะสาวอ
452
363
364
684
1179
1003
601
583
893
9
75.00
30.บาเจาะ10107 : รพ.สต.ตำบลกาเยาะมาตี
801
868
599
771
726
707
580
683
764
9
75.00
31.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ตำบลปะลุกาสาเมาะ
632
1060
1233
726
582
837
649
730
1062
9
75.00
32.บาเจาะ10109 : รพ.สต.บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
360
581
467
766
334
301
278
617
950
9
75.00
33.บาเจาะ10110 : รพ.สต.บ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
940
1624
312
1124
691
1046
809
936
2203
9
75.00
34.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บ้านบือเระ
325
625
54
238
163
134
277
138
454
9
75.00
35.บาเจาะ10112 : รพ.สต.บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้
714
982
1291
593
255
841
403
549
750
9
75.00
36.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
8070
7815
3811
7290
7181
6952
6341
6969
7722
9
75.00
37.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
490
890
991
511
1060
1023
394
308
854
9
75.00
38.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
594
887
944
877
1120
1168
665
450
607
9
75.00
39.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
996
1772
1054
1282
5360
744
824
481
1325
9
75.00
40.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
442
1537
708
1241
856
2104
616
709
871
9
75.00
41.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
278
445
447
629
433
345
330
375
1957
9
75.00
42.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
1272
1732
1105
1581
986
1155
1168
963
1809
9
75.00
43.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
4646
4422
4746
5333
4513
4368
4127
4448
5792
9
75.00
44.ระแงะ10119 : รพ.สต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
448
436
402
1406
1340
1327
660
450
648
9
75.00
45.ระแงะ10120 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
455
515
502
615
543
1225
388
237
320
9
75.00
46.ระแงะ10121 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
310
435
362
465
911
475
305
318
572
9
75.00
47.ระแงะ10122 : รพ.สต.ตำบลบองอ
1117
767
115
1258
1065
2397
645
517
1054
9
75.00
48.ระแงะ10123 : รพ.สต.บ้านลาไม ตำบลบองอ
456
230
226
250
557
975
178
85
229
9
75.00
49.ระแงะ10124 : รพ.สต.บ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา
1039
427
496
1407
899
3841
2308
546
1187
9
75.00
50.ระแงะ10125 : รพ.สต.ตำบลกาลิซา
810
704
350
999
505
3556
753
325
990
9
75.00
51.ระแงะ10126 : รพ.สต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
539
398
406
421
528
150
226
344
2594
9
75.00
52.ระแงะ10127 : รพ.สต.ตำบลบาโงสะโต
899
499
255
950
486
452
840
422
516
9
75.00
53.ระแงะ10128 : รพ.สต.บ้านซีโป ตำบลเฉลิม
558
744
511
2138
996
560
323
644
1376
9
75.00
54.ระแงะ10129 : รพ.สต.ตำบลเฉลิม
618
1289
229
1406
1459
362
928
473
446
9
75.00
55.ระแงะ10130 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบตก
562
714
513
769
1909
2548
602
935
781
9
75.00
56.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
11180
10222
11620
12488
10484
9905
9106
10181
11220
9
75.00
57.ระแงะ14114 : รพ.สต.บ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก
1103
1099
611
780
627
507
970
536
808
9
75.00
58.รือเสาะ10131 : รพ.สต.บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ
252
238
142
187
170
151
389
165
151
9
75.00
59.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บ้านบือและห์
279
302
265
513
405
162
176
62
304
9
75.00
60.รือเสาะ10133 : รพ.สต.บ้านสาวอ ตำบลสาวอ
442
342
266
243
156
128
79
188
670
9
75.00
61.รือเสาะ10134 : รพ.สต.ตำบลเรียง
492
488
900
519
759
911
349
394
406
9
75.00
62.รือเสาะ10135 : รพ.สต.บ้านซือเลาะ
510
414
754
427
629
469
350
247
437
9
75.00
63.รือเสาะ10136 : รพ.สต.บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
622
478
301
924
486
618
659
372
280
9
75.00
64.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
634
1249
2458
1017
786
940
773
664
746
9
75.00
65.รือเสาะ10138 : รพ.สต.ตำบลบาตง
571
560
535
1363
784
313
149
318
124
9
75.00
66.รือเสาะ10139 : รพ.สต.บ้านอูยิ
1334
644
480
1097
518
347
1116
51
617
9
75.00
67.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ตำบลลาโละ
917
532
462
463
441
613
356
229
432
9
75.00
68.รือเสาะ10141 : รพ.สต.บ้านโคกสะตอ ตำบลบาตง
1431
1721
867
3047
673
880
713
849
1812
9
75.00
69.รือเสาะ10142 : รพ.สต.บ้านตายา ตำบลสุวารี
582
888
502
596
969
700
415
229
121
9
75.00
70.รือเสาะ10143 : รพ.สต.บ้านยือราแป ตำบลสุวารี
1010
1391
1021
611
764
617
896
379
658
9
75.00
71.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
6404
9088
7311
9971
7859
8286
7692
8745
9043
9
75.00
72.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
459
285
222
545
586
537
335
250
448
9
75.00
73.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง
367
392
55
372
375
338
277
275
84
9
75.00
74.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
866
754
482
804
710
739
675
612
749
9
75.00
75.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
678
745
1090
998
1020
1581
631
425
854
9
75.00
76.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.บ้านกาลูบี ตำบลซากอ
904
1453
1212
1065
815
2255
1092
248
927
9
75.00
77.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตำบลตะมะยูง
497
545
1374
1007
792
2335
467
152
1903
9
75.00
78.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.บ้านละเวง
506
497
359
585
609
1143
502
234
991
9
75.00
79.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่
709
1708
338
649
534
2788
447
93
768
9
75.00
80.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.บ้านตืองอ
537
260
863
893
697
2727
685
283
670
9
75.00
81.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
4584
4412
2940
5000
4465
5058
4235
4911
5089
9
75.00
82.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.บ้านตามุง
505
197
410
467
1048
700
230
123
73
9
75.00
83.แว้ง10150 : รพ.สต.บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง
870
771
542
753
770
866
345
1468
2776
9
75.00
84.แว้ง10151 : รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลกายูคละ
424
1183
149
659
976
440
385
570
1157
9
75.00
85.แว้ง10152 : รพ.สต.บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
884
2088
1070
1423
804
676
723
468
1209
9
75.00
86.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
512
463
52
888
1017
1066
321
890
981
9
75.00
87.แว้ง10154 : รพ.สต.บ้านตำเสา
161
418
346
381
292
229
556
741
898
9
75.00
88.แว้ง10155 : รพ.สต.ตำบลโล๊ะจูด
883
598
276
901
1397
1971
1544
1018
1623
9
75.00
89.แว้ง10156 : รพ.สต.บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
453
688
343
699
693
1067
655
675
1116
9
75.00
90.แว้ง10157 : รพ.สต.บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง
262
333
171
152
568
297
434
385
388
9
75.00
91.แว้ง10158 : รพ.สต.บ้านแม่ดง
76
316
450
472
774
763
323
292
692
9
75.00
92.แว้ง10159 : รพ.สต.บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ
500
364
198
652
523
709
473
494
1121
9
75.00
93.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
6049
5939
5979
6509
6124
5563
4796
2214
211
9
75.00
94.แว้ง14118 : รพ.สต.บ้านนูโระ ตำบลโละจูด
306
214
106
192
242
516
171
701
8
66.67
95.สุคิริน10160 : รพ.สต.บ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน
459
292
129
44
612
353
645
465
440
9
75.00
96.สุคิริน10161 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
150
181
53
130
40
64
104
64
151
9
75.00
97.สุคิริน10162 : รพ.สต.บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง
461
865
326
419
706
123
670
274
1069
9
75.00
98.สุคิริน10163 : รพ.สต.ตำบลเกียร์
267
110
95
311
271
265
305
318
259
9
75.00
99.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
246
121
11
46
375
421
167
534
8
66.67
100.สุคิริน10165 : รพ.สต.บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
198
244
171
183
196
193
169
276
8
66.67
101.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
309
417
259
465
517
486
180
79
8
66.67
102.สุคิริน10167 : รพ.สต.บ้านร่มไทร ตำบลเกียร์
463
415
493
578
789
2015
445
515
422
9
75.00
103.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
3868
2250
1528
2424
2725
3110
3013
3496
3581
9
75.00
104.สุคิริน14119 : รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน
612
442
397
592
524
448
409
334
455
9
75.00
105.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ตำบลปาเสมัส
788
1308
732
1049
890
2063
458
615
1178
9
75.00
106.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.ตำบลมูโนะ
1213
1977
3011
2768
1300
308
1645
1693
1601
9
75.00
107.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ตำบลปูโยะ
956
751
2412
1313
1144
715
873
82
672
9
75.00
108.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
472
679
348
512
470
1195
474
1501
447
9
75.00
109.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
0
0.00
110.สุไหงโก-ลก14358 : เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
0
0.00
111.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
563
504
353
530
432
521
264
125
518
9
75.00
112.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
1145
1128
742
1033
1000
963
858
839
875
9
75.00
113.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
367
326
239
355
438
517
349
196
550
9
75.00
114.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.บ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
615
485
408
457
1472
2095
1238
1080
1795
9
75.00
115.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.บ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง
589
546
364
1174
1450
1313
1490
529
1595
9
75.00
116.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.ตำบลสากอ ตำบลสากอ
716
751
594
781
728
621
597
433
680
9
75.00
117.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.บ้านกลูบี ตำบลสากอ
465
469
356
2216
1810
497
427
453
475
9
75.00
118.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ตำบลริโก๋
943
1190
329
936
1363
1542
1700
630
1566
9
75.00
119.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.ตำบลกาวะ
416
482
314
463
909
775
850
330
1694
9
75.00
120.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
5888
7000
2943
5246
6237
7151
5710
5869
6338
9
75.00
121.จะแนะ10178 : รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
949
818
879
1195
1505
4190
1144
760
925
9
75.00
122.จะแนะ10179 : รพ.สต.บ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
265
458
212
213
409
290
210
407
298
9
75.00
123.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
1513
1463
1152
1769
1525
1738
881
629
407
9
75.00
124.จะแนะ10181 : รพ.สต.บ้านกูมุง ตำบลจะแนะ
543
725
489
335
683
802
389
594
751
9
75.00
125.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
512
775
342
683
992
589
487
725
1159
9
75.00
126.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
5230
4199
4118
6135
5523
5030
4546
4881
4344
9
75.00
127.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.ตำบลบูกิ๊ต
1191
1909
719
1581
781
761
648
598
681
9
75.00
128.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.บ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1356
2047
635
2094
1835
781
678
821
1108
9
75.00
129.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
688
794
240
842
439
429
824
373
409
9
75.00
130.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบออก
1099
1904
764
1122
559
465
471
812
1191
9
75.00
131.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
850
522
557
1079
636
449
519
48
103
9
75.00
132.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
3850
3887
2761
3778
3276
3732
3420
3689
3852
9
75.00
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!