ผลการตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28 ก.ค. 2558 22:26:34 น.
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2558

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 131 /131 แห่ง 100.00 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
กค.58
สค.58
กย.58
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ตำบลลำภู
1120
1363
1831
2215
2174
2664
916
707
2764
620
10
83.33
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.ตำบลมะนังตายอ
479
675
501
1423
1403
1618
1438
619
874
498
10
83.33
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
840
629
621
1021
1900
1533
799
448
750
253
10
83.33
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.บ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
752
603
969
1895
870
1829
654
530
693
633
10
83.33
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ
440
593
358
527
565
843
399
161
333
288
10
83.33
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอ
578
431
607
934
1132
1049
685
385
650
98
10
83.33
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอเหนือ
855
672
1150
2152
2752
1616
1366
745
1819
298
10
83.33
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
1114
674
1024
2140
3744
1721
1113
268
290
631
10
83.33
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.ตำบลโคกเคียน
972
648
1189
2762
3296
3182
1563
545
2023
1467
10
83.33
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
663
552
862
1737
857
602
646
342
217
9
75.00
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
33010
29436
29588
30490
30104
33441
31264
31247
32954
26751
10
83.33
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
812
600
1001
1240
1228
1212
823
545
1464
870
10
83.33
13.เมืองนราธิวาส14351 : เทศบาลเมืองนราธิวาส
349
286
262
3
25.00
14.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
350
296
311
715
1282
493
327
444
424
326
10
83.33
15.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
361
309
433
828
1125
480
749
537
462
516
10
83.33
16.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
538
797
1008
1413
1498
1602
577
558
948
504
10
83.33
17.ตากใบ10098 : รพ.สต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน
788
767
913
1354
631
410
540
417
414
480
10
83.33
18.ตากใบ10099 : รพ.สต.บ้านกูบู ตำบลไพรวัน
911
1597
1506
2044
2014
1118
1265
1160
1944
1053
10
83.33
19.ตากใบ10100 : รพ.สต.ตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง
425
567
1012
743
777
432
1498
647
550
330
10
83.33
20.ตากใบ10101 : รพ.สต.ตำบลศาลาใหม่
1428
2695
1243
2845
4161
1949
1632
955
2290
670
10
83.33
21.ตากใบ10102 : รพ.สต.ตำบลบางขุนทอง
212
476
451
603
329
219
187
382
300
183
10
83.33
22.ตากใบ10103 : รพ.สต.ตำบลเกาะสะท้อน
726
1533
1019
1537
1210
1626
575
649
1334
9
75.00
23.ตากใบ10104 : รพ.สต.ตำบลนานาค
730
1154
1477
1665
1178
1059
2016
685
1455
820
10
83.33
24.ตากใบ10105 : รพ.สต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต
580
792
850
1585
1188
707
863
493
1360
579
10
83.33
25.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
14690
11951
12083
14458
12249
13538
13680
12228
15878
11632
10
83.33
26.ตากใบ14111 : รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน
712
1065
1084
1458
1297
1122
1094
630
964
1119
10
83.33
27.ตากใบ14112 : รพ.สต.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง
850
1725
1096
1060
2205
2136
1338
706
1396
779
10
83.33
28.ตากใบ14113 : รพ.สต.บ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
796
983
1200
723
1390
540
1912
503
1488
695
10
83.33
29.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ตำบลลุโบะสาวอ
770
558
761
2009
941
520
792
523
866
932
10
83.33
30.บาเจาะ10107 : รพ.สต.ตำบลกาเยาะมาตี
1037
474
66
1851
1140
1348
941
704
850
356
10
83.33
31.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ตำบลปะลุกาสาเมาะ
613
775
811
673
626
592
871
923
808
583
10
83.33
32.บาเจาะ10109 : รพ.สต.บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
684
610
619
644
824
1130
590
344
378
555
10
83.33
33.บาเจาะ10110 : รพ.สต.บ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1255
810
1018
1303
1273
2543
2099
714
1951
289
10
83.33
34.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บ้านบือเระ
353
626
139
697
477
255
444
177
886
782
10
83.33
35.บาเจาะ10112 : รพ.สต.บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้
612
259
419
1813
469
546
424
186
1022
441
10
83.33
36.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
9499
8583
8414
8769
9573
7787
7784
8068
9086
7973
10
83.33
37.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
897
946
1471
1660
1367
1489
659
492
2441
231
10
83.33
38.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
683
891
980
928
1416
1185
936
827
1782
369
10
83.33
39.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
529
549
897
6722
653
816
223
182
452
108
10
83.33
40.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
732
1406
1322
917
1649
742
824
736
1546
526
10
83.33
41.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
1458
531
530
577
727
719
816
265
792
190
10
83.33
42.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
1361
2412
1214
1924
1492
1924
2229
1168
5468
1411
10
83.33
43.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
6541
6038
6326
6766
5711
7107
5938
6036
6194
5472
10
83.33
44.ระแงะ10119 : รพ.สต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
920
900
1303
2163
624
596
572
461
1420
658
10
83.33
45.ระแงะ10120 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
394
636
630
617
319
342
305
313
327
42
10
83.33
46.ระแงะ10121 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
429
1190
780
435
392
439
470
436
880
568
10
83.33
47.ระแงะ10122 : รพ.สต.ตำบลบองอ
1313
1143
972
1822
596
675
652
539
1211
624
10
83.33
48.ระแงะ10123 : รพ.สต.บ้านลาไม ตำบลบองอ
286
457
736
313
213
155
93
127
132
9
75.00
49.ระแงะ10124 : รพ.สต.บ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา
939
1243
1465
1556
416
361
539
476
766
10
83.33
50.ระแงะ10125 : รพ.สต.ตำบลกาลิซา
376
416
2551
983
365
424
516
325
1173
623
10
83.33
51.ระแงะ10126 : รพ.สต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
2030
1260
549
1301
269
275
587
259
216
157
10
83.33
52.ระแงะ10127 : รพ.สต.ตำบลบาโงสะโต
952
516
1930
1036
546
558
887
584
508
10
83.33
53.ระแงะ10128 : รพ.สต.บ้านซีโป ตำบลเฉลิม
1210
1396
944
1728
1994
735
762
343
451
288
10
83.33
54.ระแงะ10129 : รพ.สต.ตำบลเฉลิม
979
2060
920
910
491
422
762
313
166
9
75.00
55.ระแงะ10130 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบตก
798
899
991
2951
981
751
647
595
755
605
10
83.33
56.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
13333
11898
12122
13054
12003
12174
11234
12635
17328
9765
10
83.33
57.ระแงะ14114 : รพ.สต.บ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก
1990
1077
1685
2654
673
612
938
592
594
430
10
83.33
58.รือเสาะ10131 : รพ.สต.บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ
328
216
211
710
380
1332
769
572
641
199
10
83.33
59.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บ้านบือและห์
426
353
392
604
561
306
311
146
529
178
10
83.33
60.รือเสาะ10133 : รพ.สต.บ้านสาวอ ตำบลสาวอ
465
237
92
343
261
597
367
478
604
236
10
83.33
61.รือเสาะ10134 : รพ.สต.ตำบลเรียง
601
509
1488
833
669
460
491
399
1045
367
10
83.33
62.รือเสาะ10135 : รพ.สต.บ้านซือเลาะ
630
325
1480
894
544
385
694
322
521
815
10
83.33
63.รือเสาะ10136 : รพ.สต.บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
851
406
681
1178
945
451
646
558
894
400
10
83.33
64.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
880
1187
1646
2161
1232
1025
1204
621
1440
480
10
83.33
65.รือเสาะ10138 : รพ.สต.ตำบลบาตง
449
273
338
639
359
200
206
234
436
611
10
83.33
66.รือเสาะ10139 : รพ.สต.บ้านอูยิ
2886
806
939
1593
705
2072
1197
587
866
48
10
83.33
67.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ตำบลลาโละ
605
431
1840
836
453
359
371
455
680
339
10
83.33
68.รือเสาะ10141 : รพ.สต.บ้านโคกสะตอ ตำบลบาตง
1633
2463
1754
1374
1054
1057
1196
741
1117
1603
10
83.33
69.รือเสาะ10142 : รพ.สต.บ้านตายา ตำบลสุวารี
601
685
523
816
683
417
611
732
698
177
10
83.33
70.รือเสาะ10143 : รพ.สต.บ้านยือราแป ตำบลสุวารี
1381
1003
1490
1328
850
911
1167
537
874
499
10
83.33
71.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
10975
9824
9834
9649
8781
9355
8263
9083
9982
9339
10
83.33
72.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
525
383
552
777
366
989
945
1347
793
282
10
83.33
73.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง
353
559
1322
1687
513
413
678
418
1445
542
10
83.33
74.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
913
1426
750
805
741
888
863
836
1028
1021
10
83.33
75.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
1004
1036
1132
1400
1474
1155
871
882
609
213
10
83.33
76.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.บ้านกาลูบี ตำบลซากอ
871
1993
889
2261
1902
1109
851
550
1302
720
10
83.33
77.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตำบลตะมะยูง
761
1562
1377
1538
239
745
1739
727
1060
920
10
83.33
78.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.บ้านละเวง
712
553
659
1008
704
1481
810
469
1750
723
10
83.33
79.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่
397
514
197
1225
1182
989
1098
490
366
275
10
83.33
80.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.บ้านตืองอ
811
540
1203
886
1064
1061
378
2310
541
396
10
83.33
81.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
7063
6952
6500
6421
5269
6036
5724
5739
7018
6445
10
83.33
82.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.บ้านตามุง
506
604
1028
624
537
763
1094
272
1354
485
10
83.33
83.แว้ง10150 : รพ.สต.บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง
878
542
514
1000
1097
403
1121
432
2407
1119
10
83.33
84.แว้ง10151 : รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลกายูคละ
410
1179
463
2120
2501
727
403
579
584
1228
10
83.33
85.แว้ง10152 : รพ.สต.บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
893
626
1180
1633
2583
3281
770
484
593
1132
10
83.33
86.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
508
574
1109
1569
1186
1036
800
854
866
1037
10
83.33
87.แว้ง10154 : รพ.สต.บ้านตำเสา
449
553
759
958
634
646
461
600
1258
392
10
83.33
88.แว้ง10155 : รพ.สต.ตำบลโล๊ะจูด
798
602
1085
1923
1649
1973
971
937
3058
2078
10
83.33
89.แว้ง10156 : รพ.สต.บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
631
565
547
783
1043
464
420
423
1395
608
10
83.33
90.แว้ง10157 : รพ.สต.บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง
385
300
465
543
309
500
442
366
635
504
10
83.33
91.แว้ง10158 : รพ.สต.บ้านแม่ดง
414
380
598
584
630
904
502
399
831
453
10
83.33
92.แว้ง10159 : รพ.สต.บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ
593
302
721
1034
756
1407
779
328
703
542
10
83.33
93.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
7184
6730
6663
7833
7491
7015
7140
7420
7805
6717
10
83.33
94.แว้ง14118 : รพ.สต.บ้านนูโระ ตำบลโละจูด
212
368
563
676
923
164
347
192
410
703
10
83.33
95.สุคิริน10160 : รพ.สต.บ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน
559
412
433
708
470
1239
806
422
665
279
10
83.33
96.สุคิริน10161 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
133
91
78
269
260
262
116
65
203
65
10
83.33
97.สุคิริน10162 : รพ.สต.บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง
681
1060
349
849
778
648
348
328
309
9
75.00
98.สุคิริน10163 : รพ.สต.ตำบลเกียร์ 60 พรรษานวมินทราชินี
394
361
270
551
317
333
203
600
796
85
10
83.33
99.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ
564
396
330
905
355
388
594
428
482
9
75.00
100.สุคิริน10165 : รพ.สต.บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
160
153
129
270
313
166
192
179
317
9
75.00
101.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
277
175
123
411
315
306
291
463
553
322
10
83.33
102.สุคิริน10167 : รพ.สต.ร่มไทร ตำบลร่มไทร
450
467
337
779
513
664
1668
391
718
540
10
83.33
103.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
4527
4103
3699
4740
4494
4063
3674
4047
4457
3971
10
83.33
104.สุคิริน14119 : รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน
469
407
274
429
550
603
237
220
672
9
75.00
105.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ตำบลปาเสมัส
1223
1659
724
1635
1636
1449
804
506
1300
676
10
83.33
106.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.ตำบลมูโนะ
601
958
1195
1434
1336
3739
1111
598
695
856
10
83.33
107.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ตำบลปูโยะ
1001
2328
1177
1960
1184
1167
1010
679
1977
1110
10
83.33
108.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
542
464
496
948
830
2700
450
249
495
115
10
83.33
109.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
22532
21906
21325
21555
20600
22849
21858
21395
21828
20651
10
83.33
110.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
767
646
762
995
1104
933
951
746
1014
741
10
83.33
111.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
959
798
784
1085
1010
991
1121
880
919
906
10
83.33
112.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
389
325
505
832
1039
961
634
357
443
147
10
83.33
113.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.บ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
843
813
838
1131
1700
1294
702
643
802
663
10
83.33
114.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.บ้านโต๊ะเด็ง
1190
1014
605
729
681
635
926
1793
1130
455
10
83.33
115.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.ตำบลสากอ ตำบลสากอ
594
759
690
487
938
4161
507
589
664
517
10
83.33
116.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.บ้านกลูบี ตำบลสากอ
877
700
591
602
1279
1711
968
382
888
307
10
83.33
117.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ตำบลริโก๋
987
1032
727
2445
1388
1559
953
959
2680
338
10
83.33
118.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.ตำบลกาวะ
496
504
592
1345
1467
1046
415
536
742
482
10
83.33
119.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
7423
7528
6899
7501
7814
8969
6994
7391
7356
696
10
83.33
120.จะแนะ10178 : รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
788
1588
1111
1839
306
59
1760
2256
10
83.33
121.จะแนะ10179 : รพ.สต.บ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
366
483
464
889
875
322
368
311
690
513
10
83.33
122.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
1718
928
1175
2306
1513
1663
1296
557
1268
1034
10
83.33
123.จะแนะ10181 : รพ.สต.บ้านกูมุง ตำบลจะแนะ
455
935
450
879
983
844
281
289
903
517
10
83.33
124.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
864
693
1315
1653
1070
694
1561
371
1029
564
10
83.33
125.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
6265
5735
5649
7255
6627
6308
4934
3626
6005
4896
10
83.33
126.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.ตำบลบูกิ๊ต
1170
2585
2009
2652
1066
720
1118
567
1734
1285
10
83.33
127.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.บ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1292
1107
1088
1508
2108
1336
1134
587
984
1262
10
83.33
128.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
841
555
715
1130
1887
2032
802
415
478
1806
10
83.33
129.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบออก
1917
612
382
1503
1737
469
178
259
706
942
10
83.33
130.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
990
1192
1164
1203
645
1365
473
581
1031
539
10
83.33
131.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
4675
4395
4153
4457
4023
4726
4448
4453
4207
2887
10
83.33
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!