ผลการตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25 พ.ค. 2558 23:38:47 น.
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2558

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 131 /131 แห่ง 100.00 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
กค.58
สค.58
กย.58
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ตำบลลำภู
1120
1363
1831
2210
2159
2658
822
104
8
66.67
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.ตำบลมะนังตายอ
479
675
501
1421
1399
1311
423
139
8
66.67
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
840
629
621
1021
1900
1278
798
273
8
66.67
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.บ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
721
514
960
1887
795
1826
642
164
8
66.67
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ
440
592
355
525
517
798
273
7
58.33
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอ
569
430
607
908
1048
1027
671
123
8
66.67
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอเหนือ
855
672
1150
2152
2752
1616
1356
350
8
66.67
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
1113
674
1024
2140
3744
1752
1078
243
8
66.67
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.ตำบลโคกเคียน
972
648
1189
2762
3296
3095
1493
63
8
66.67
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
663
552
862
1737
857
586
467
7
58.33
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
32980
29426
29962
28599
27375
20683
6
50.00
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
812
600
1001
1240
1226
1212
819
334
8
66.67
13.เมืองนราธิวาส14351 : เทศบาลเมืองนราธิวาส
140
341
359
257
4
33.33
14.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
350
296
311
715
833
483
294
141
8
66.67
15.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
361
309
433
828
1071
478
745
201
8
66.67
16.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
538
797
1008
1413
1522
1578
504
207
8
66.67
17.ตากใบ10098 : รพ.สต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน
788
767
913
1354
631
407
502
61
8
66.67
18.ตากใบ10099 : รพ.สต.บ้านกูบู ตำบลไพรวัน
911
1597
1506
2045
1927
1118
1124
392
8
66.67
19.ตากใบ10100 : รพ.สต.ตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง
425
567
1012
743
777
432
502
327
8
66.67
20.ตากใบ10101 : รพ.สต.ตำบลศาลาใหม่
1428
2695
1243
2845
4161
1900
1573
7
58.33
21.ตากใบ10102 : รพ.สต.ตำบลบางขุนทอง
212
476
451
603
329
216
186
160
8
66.67
22.ตากใบ10103 : รพ.สต.ตำบลเกาะสะท้อน
726
1533
1019
1537
1210
1618
455
7
58.33
23.ตากใบ10104 : รพ.สต.ตำบลนานาค
730
1154
1477
1665
1196
1047
2014
480
8
66.67
24.ตากใบ10105 : รพ.สต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต
580
792
850
1585
1203
614
721
189
8
66.67
25.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
14690
11951
12081
14433
12233
13511
13683
8531
8
66.67
26.ตากใบ14111 : รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน
712
1065
1084
1458
1297
1110
901
321
8
66.67
27.ตากใบ14112 : รพ.สต.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง
850
1725
1096
1060
2205
2121
966
377
8
66.67
28.ตากใบ14113 : รพ.สต.บ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
796
983
1200
723
1390
540
671
353
8
66.67
29.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ตำบลลุโบะสาวอ
770
558
761
2009
941
506
747
194
8
66.67
30.บาเจาะ10107 : รพ.สต.ตำบลกาเยาะมาตี
1037
474
66
1851
1164
1325
634
190
8
66.67
31.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ตำบลปะลุกาสาเมาะ
613
775
811
673
626
504
502
330
8
66.67
32.บาเจาะ10109 : รพ.สต.บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
684
610
619
644
824
1129
531
221
8
66.67
33.บาเจาะ10110 : รพ.สต.บ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1255
810
1018
1303
1273
2543
1381
218
8
66.67
34.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บ้านบือเระ
353
626
139
697
477
249
390
44
8
66.67
35.บาเจาะ10112 : รพ.สต.บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้
612
259
419
1813
469
533
377
43
8
66.67
36.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
9499
8583
8414
8770
9573
7787
7650
4736
8
66.67
37.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
897
946
1471
1660
1367
1488
650
164
8
66.67
38.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
683
891
980
928
1416
1181
892
345
8
66.67
39.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
529
549
896
6720
657
808
176
113
8
66.67
40.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
732
1406
1322
917
1649
742
824
283
8
66.67
41.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
1458
531
530
577
727
697
803
187
8
66.67
42.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
1361
2412
1214
1924
1534
1684
1315
132
8
66.67
43.ยี่งอ10120 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
394
636
630
617
319
341
304
69
8
66.67
44.ยี่งอ10121 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
429
1190
780
434
392
438
373
105
8
66.67
45.ยี่งอ10122 : รพ.สต.ตำบลบองอ
1313
1143
972
1822
596
672
520
155
8
66.67
46.ยี่งอ10123 : รพ.สต.บ้านลาไม ตำบลบองอ
286
457
736
313
213
155
35
7
58.33
47.ยี่งอ10124 : รพ.สต.บ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา
939
1243
1465
1556
416
533
164
7
58.33
48.ยี่งอ10125 : รพ.สต.ตำบลกาลิซา
376
416
2551
983
365
424
524
115
8
66.67
49.ยี่งอ10126 : รพ.สต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
2030
1260
549
1301
269
275
506
7
58.33
50.ยี่งอ10127 : รพ.สต.ตำบลบาโงสะโต
950
512
1925
1026
536
548
559
7
58.33
51.ยี่งอ10128 : รพ.สต.บ้านซีโป ตำบลเฉลิม
1012
1342
824
1252
1241
581
426
7
58.33
52.ยี่งอ10129 : รพ.สต.ตำบลเฉลิม
979
2060
920
910
491
422
340
7
58.33
53.ยี่งอ10130 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบตก
798
899
991
2951
981
748
480
8
66.67
54.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
6541
6038
6326
6766
5711
7107
5851
4349
8
66.67
55.ระแงะ10119 : รพ.สต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
920
900
1303
2163
624
559
509
7
58.33
56.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
13334
11898
12122
13055
11900
12236
10989
1716
8
66.67
57.ระแงะ14114 : รพ.สต.บ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก
1990
1077
1685
2499
562
578
918
7
58.33
58.รือเสาะ10131 : รพ.สต.บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ
326
213
210
682
332
1289
695
21
8
66.67
59.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บ้านบือและห์
426
352
391
602
555
300
172
7
58.33
60.รือเสาะ10133 : รพ.สต.บ้านสาวอ ตำบลสาวอ
466
236
91
343
262
590
273
236
8
66.67
61.รือเสาะ10134 : รพ.สต.ตำบลเรียง
601
509
1488
833
669
448
205
7
58.33
62.รือเสาะ10135 : รพ.สต.บ้านซือเลาะ
629
325
1480
894
543
385
494
121
8
66.67
63.รือเสาะ10136 : รพ.สต.บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
842
402
667
1165
938
385
610
250
8
66.67
64.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
878
1096
1361
2113
1211
1024
942
344
8
66.67
65.รือเสาะ10138 : รพ.สต.ตำบลบาตง
449
273
340
640
362
201
205
41
8
66.67
66.รือเสาะ10139 : รพ.สต.บ้านอูยิ
2886
805
935
1593
697
2030
407
7
58.33
67.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ตำบลลาโละ
605
431
1840
836
453
362
229
64
8
66.67
68.รือเสาะ10141 : รพ.สต.บ้านโคกสะตอ ตำบลบาตง
1634
2463
1755
1371
906
1024
1128
244
8
66.67
69.รือเสาะ10142 : รพ.สต.บ้านตายา ตำบลสุวารี
601
685
523
816
683
414
396
7
58.33
70.รือเสาะ10143 : รพ.สต.บ้านยือราแป ตำบลสุวารี
1381
1019
1488
1325
850
931
1153
343
8
66.67
71.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
10975
9824
9834
9649
8781
9355
8264
5995
8
66.67
72.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
530
383
552
780
136
5
41.67
73.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง
364
574
1336
1686
514
413
677
191
8
66.67
74.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
913
1426
750
805
741
819
766
455
8
66.67
75.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
1005
1036
1132
1125
1181
709
869
507
8
66.67
76.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.บ้านกาลูบี ตำบลซากอ
865
1812
870
2242
1901
1107
844
272
8
66.67
77.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตำบลตะมะยูง
761
1562
1377
1538
239
577
1236
153
8
66.67
78.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.บ้านละเวง
710
548
655
1007
529
1033
361
157
8
66.67
79.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่
396
513
196
1224
1182
988
859
210
8
66.67
80.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.บ้านตืองอ
809
540
303
886
1064
1061
372
85
8
66.67
81.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
7062
6952
6500
6422
5207
5897
5559
3614
8
66.67
82.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.บ้านตามุง
495
597
1021
620
529
753
1010
83
8
66.67
83.แว้ง10150 : รพ.สต.บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง
878
542
514
1000
1097
401
1118
185
8
66.67
84.แว้ง10151 : รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลกายูคละ
410
1178
463
2120
2501
722
394
7
58.33
85.แว้ง10152 : รพ.สต.บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
892
626
1180
1633
2583
3282
730
117
8
66.67
86.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
508
574
1109
1569
1186
1036
554
115
8
66.67
87.แว้ง10154 : รพ.สต.บ้านตำเสา
449
553
759
958
634
544
207
7
58.33
88.แว้ง10155 : รพ.สต.ตำบลโล๊ะจูด
798
602
1085
1923
1649
1970
920
356
8
66.67
89.แว้ง10156 : รพ.สต.บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
631
565
547
780
1043
462
260
7
58.33
90.แว้ง10157 : รพ.สต.บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง
385
301
465
465
309
500
441
152
8
66.67
91.แว้ง10158 : รพ.สต.บ้านแม่ดง
414
380
589
581
629
898
466
7
58.33
92.แว้ง10159 : รพ.สต.บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ
593
302
721
1034
756
1405
729
7
58.33
93.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
7184
6730
6663
7833
7491
6537
6234
4461
8
66.67
94.แว้ง14118 : รพ.สต.บ้านนูโระ ตำบลโละจูด
212
368
563
676
923
164
324
7
58.33
95.สุคิริน10160 : รพ.สต.บ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน
559
412
433
708
470
1235
678
7
58.33
96.สุคิริน10161 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
133
91
78
269
260
262
52
7
58.33
97.สุคิริน10162 : รพ.สต.บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง
681
1060
349
849
778
641
332
7
58.33
98.สุคิริน10163 : รพ.สต.ตำบลเกียร์ 60 พรรษานวมินทราชินี
394
361
270
551
317
333
201
144
8
66.67
99.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ
564
396
330
905
355
387
485
7
58.33
100.สุคิริน10165 : รพ.สต.บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
160
153
129
270
313
144
157
7
58.33
101.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
277
175
123
411
315
306
221
261
8
66.67
102.สุคิริน10167 : รพ.สต.บ้านร่มไทร ตำบลเกียร์
450
467
337
779
513
900
1657
76
8
66.67
103.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
4527
4103
3699
4740
4494
4062
3665
2676
8
66.67
104.สุคิริน14119 : รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน
469
407
274
429
550
602
155
7
58.33
105.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ตำบลปาเสมัส
1223
1659
724
1635
1636
1449
795
114
8
66.67
106.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.ตำบลมูโนะ
601
958
1195
1434
1377
3736
1118
404
8
66.67
107.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ตำบลปูโยะ
1001
2328
1177
1960
1184
1164
581
7
58.33
108.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
542
464
496
948
830
2700
429
7
58.33
109.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
22532
21906
21325
21555
20600
22839
21026
16557
8
66.67
110.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
767
646
762
995
1104
933
942
453
8
66.67
111.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
959
797
781
1083
1010
979
1101
544
8
66.67
112.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
389
325
505
832
1039
921
386
176
8
66.67
113.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.บ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
843
813
838
1131
1700
1292
699
420
8
66.67
114.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.บ้านโต๊ะเด็ง
1190
490
395
729
681
634
868
1125
8
66.67
115.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.ตำบลสากอ ตำบลสากอ
594
759
690
487
938
4161
502
377
8
66.67
116.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.บ้านกลูบี ตำบลสากอ
876
700
590
602
771
1654
6
50.00
117.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ตำบลริโก๋
987
1032
727
2557
1397
1543
915
499
8
66.67
118.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.ตำบลกาวะ
496
504
592
1345
1467
1046
413
233
8
66.67
119.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
7422
7536
6896
7470
7814
8953
6991
5282
8
66.67
120.จะแนะ10178 : รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
785
1580
1108
2423
1820
1888
650
175
8
66.67
121.จะแนะ10179 : รพ.สต.บ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
366
483
464
889
875
283
343
103
8
66.67
122.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
1718
922
1166
2296
1505
1658
1102
318
8
66.67
123.จะแนะ10181 : รพ.สต.บ้านกูมุง ตำบลจะแนะ
451
946
442
871
977
830
273
219
8
66.67
124.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
864
693
1315
1653
1070
694
1555
8
66.67
125.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
6265
5735
5649
6918
6414
6211
4845
3626
8
66.67
126.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.ตำบลบูกิ๊ต
1170
2585
2009
2651
1064
719
1115
351
8
66.67
127.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.บ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1292
1107
1088
1508
2108
1335
1079
339
8
66.67
128.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
840
555
715
1130
1878
2032
520
215
8
66.67
129.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบออก
1917
612
382
1503
1737
576
553
239
8
66.67
130.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
990
1178
1164
1203
621
1332
713
443
8
66.67
131.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
4675
4395
4153
4457
4023
4723
4237
3181
8
66.67
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!