ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2558

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 130 /131 แห่ง 99.24 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
กค.58
สค.58
กย.58
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ตำบลลำภู
1100
1360
1827
1256
4
33.33
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.ตำบลมะนังตายอ
177
442
191
3
25.00
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
344
624
617
677
4
33.33
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.บ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
721
513
954
460
4
33.33
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ
440
585
352
79
4
33.33
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอ
539
366
518
216
4
33.33
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอเหนือ
850
654
1134
1651
4
33.33
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
305
493
941
530
4
33.33
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.ตำบลโคกเคียน
954
622
1053
1498
4
33.33
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
662
603
791
966
4
33.33
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
32928
29423
29812
3
25.00
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
811
591
972
1051
4
33.33
13.เมืองนราธิวาส14351 : เทศบาลเมืองนราธิวาส
0
0.00
14.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
348
286
297
439
4
33.33
15.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
387
340
341
224
4
33.33
16.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
538
799
1009
428
4
33.33
17.ตากใบ10098 : รพ.สต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน
703
668
814
533
4
33.33
18.ตากใบ10099 : รพ.สต.บ้านกูบู ตำบลไพรวัน
370
1599
1503
1333
4
33.33
19.ตากใบ10100 : รพ.สต.ตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง
425
565
135
3
25.00
20.ตากใบ10101 : รพ.สต.ตำบลศาลาใหม่
1384
2642
1212
430
4
33.33
21.ตากใบ10102 : รพ.สต.ตำบลบางขุนทอง
190
443
435
485
4
33.33
22.ตากใบ10103 : รพ.สต.ตำบลเกาะสะท้อน
720
1518
972
612
4
33.33
23.ตากใบ10104 : รพ.สต.ตำบลนานาค
725
1152
1416
1287
4
33.33
24.ตากใบ10105 : รพ.สต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต
570
772
560
3
25.00
25.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
15007
13756
11687
3
25.00
26.ตากใบ14111 : รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน
678
1042
1134
488
4
33.33
27.ตากใบ14112 : รพ.สต.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง
258
1693
1071
799
4
33.33
28.ตากใบ14113 : รพ.สต.บ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
796
985
709
3
25.00
29.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ตำบลลุโบะสาวอ
767
530
429
583
4
33.33
30.บาเจาะ10107 : รพ.สต.ตำบลกาเยาะมาตี
918
824
787
458
4
33.33
31.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ตำบลปะลุกาสาเมาะ
612
767
769
318
4
33.33
32.บาเจาะ10109 : รพ.สต.บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
675
576
562
282
4
33.33
33.บาเจาะ10110 : รพ.สต.บ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1255
888
1012
396
4
33.33
34.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บ้านบือเระ
348
581
114
248
4
33.33
35.บาเจาะ10112 : รพ.สต.บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้
612
289
406
354
4
33.33
36.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
8821
8379
8636
5546
4
33.33
37.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
456
947
1444
261
4
33.33
38.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
682
891
966
692
4
33.33
39.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
496
514
740
64
4
33.33
40.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
732
1406
1290
300
4
33.33
41.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
1427
531
507
388
4
33.33
42.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
1361
2347
1813
1025
4
33.33
43.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
6531
2895
5807
5652
4
33.33
44.ระแงะ10119 : รพ.สต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
886
895
1290
1289
4
33.33
45.ระแงะ10120 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
393
683
711
523
4
33.33
46.ระแงะ10121 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
428
1126
769
341
4
33.33
47.ระแงะ10122 : รพ.สต.ตำบลบองอ
989
1132
889
1176
4
33.33
48.ระแงะ10123 : รพ.สต.บ้านลาไม ตำบลบองอ
280
474
721
65
4
33.33
49.ระแงะ10124 : รพ.สต.บ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา
516
1222
1441
2720
4
33.33
50.ระแงะ10125 : รพ.สต.ตำบลกาลิซา
377
415
2090
464
4
33.33
51.ระแงะ10126 : รพ.สต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
1784
1238
432
468
4
33.33
52.ระแงะ10127 : รพ.สต.ตำบลบาโงสะโต
928
493
1647
798
4
33.33
53.ระแงะ10128 : รพ.สต.บ้านซีโป ตำบลเฉลิม
732
1238
732
738
4
33.33
54.ระแงะ10129 : รพ.สต.ตำบลเฉลิม
892
1669
917
280
4
33.33
55.ระแงะ10130 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบตก
759
430
565
2129
4
33.33
56.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
13501
12211
12066
6081
4
33.33
57.ระแงะ14114 : รพ.สต.บ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก
820
1028
841
1506
4
33.33
58.รือเสาะ10131 : รพ.สต.บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ
308
191
170
262
4
33.33
59.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บ้านบือและห์
235
153
117
108
4
33.33
60.รือเสาะ10133 : รพ.สต.บ้านสาวอ ตำบลสาวอ
378
183
79
251
4
33.33
61.รือเสาะ10134 : รพ.สต.ตำบลเรียง
584
446
1446
335
4
33.33
62.รือเสาะ10135 : รพ.สต.บ้านซือเลาะ
617
325
1158
413
4
33.33
63.รือเสาะ10136 : รพ.สต.บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
767
356
154
288
4
33.33
64.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
878
805
959
827
4
33.33
65.รือเสาะ10138 : รพ.สต.ตำบลบาตง
446
264
336
468
4
33.33
66.รือเสาะ10139 : รพ.สต.บ้านอูยิ
2886
801
851
795
4
33.33
67.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ตำบลลาโละ
598
411
444
278
4
33.33
68.รือเสาะ10141 : รพ.สต.บ้านโคกสะตอ ตำบลบาตง
1343
2396
1664
742
4
33.33
69.รือเสาะ10142 : รพ.สต.บ้านตายา ตำบลสุวารี
593
651
510
398
4
33.33
70.รือเสาะ10143 : รพ.สต.บ้านยือราแป ตำบลสุวารี
1379
1016
1363
1008
4
33.33
71.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
11071
8420
8504
3
25.00
72.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
527
377
264
58
4
33.33
73.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง
342
532
1317
791
4
33.33
74.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
903
1414
769
558
4
33.33
75.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
1004
1033
1126
356
4
33.33
76.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.บ้านกาลูบี ตำบลซากอ
865
1641
341
3
25.00
77.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตำบลตะมะยูง
761
1562
1377
1061
4
33.33
78.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.บ้านละเวง
709
537
625
422
4
33.33
79.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่
396
504
145
76
4
33.33
80.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.บ้านตืองอ
809
540
1195
645
4
33.33
81.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
7052
6415
3
25.00
82.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.บ้านตามุง
495
594
1015
123
4
33.33
83.แว้ง10150 : รพ.สต.บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง
861
542
505
489
4
33.33
84.แว้ง10151 : รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลกายูคละ
97
1182
456
1879
4
33.33
85.แว้ง10152 : รพ.สต.บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
181
583
1043
1136
4
33.33
86.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
420
572
1065
636
4
33.33
87.แว้ง10154 : รพ.สต.บ้านตำเสา
428
536
595
229
4
33.33
88.แว้ง10155 : รพ.สต.ตำบลโล๊ะจูด
797
602
1084
1133
4
33.33
89.แว้ง10156 : รพ.สต.บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
631
555
504
532
4
33.33
90.แว้ง10157 : รพ.สต.บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง
83
295
459
360
4
33.33
91.แว้ง10158 : รพ.สต.บ้านแม่ดง
409
373
583
381
4
33.33
92.แว้ง10159 : รพ.สต.บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ
593
302
686
638
4
33.33
93.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
7184
6444
2337
3
25.00
94.แว้ง14118 : รพ.สต.บ้านนูโระ ตำบลโละจูด
157
368
561
311
4
33.33
95.สุคิริน10160 : รพ.สต.บ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน
550
380
425
67
4
33.33
96.สุคิริน10161 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
133
84
24
56
4
33.33
97.สุคิริน10162 : รพ.สต.บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง
679
1059
344
576
4
33.33
98.สุคิริน10163 : รพ.สต.ตำบลเกียร์ 60 พรรษานวมินทราชินี
317
242
89
3
25.00
99.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ
127
396
329
429
4
33.33
100.สุคิริน10165 : รพ.สต.บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
160
153
129
93
4
33.33
101.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
277
157
116
215
4
33.33
102.สุคิริน10167 : รพ.สต.บ้านร่มไทร ตำบลเกียร์
512
454
325
285
4
33.33
103.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
4193
3108
218
3
25.00
104.สุคิริน14119 : รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน
469
401
271
49
4
33.33
105.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ตำบลปาเสมัส
1223
1662
725
513
4
33.33
106.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.ตำบลมูโนะ
587
956
1195
1111
4
33.33
107.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ตำบลปูโยะ
1001
2214
848
537
4
33.33
108.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
542
461
493
366
4
33.33
109.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
28802
18967
2
16.67
110.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
767
639
757
750
4
33.33
111.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
958
786
775
929
4
33.33
112.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
388
323
353
232
4
33.33
113.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.บ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
828
741
818
788
4
33.33
114.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.บ้านโต๊ะเด็ง
1190
489
400
395
4
33.33
115.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.ตำบลสากอ ตำบลสากอ
594
763
691
343
4
33.33
116.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.บ้านกลูบี ตำบลสากอ
871
693
489
225
4
33.33
117.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ตำบลริโก๋
987
1031
752
944
4
33.33
118.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.ตำบลกาวะ
496
504
622
734
4
33.33
119.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
7422
7524
6270
6312
4
33.33
120.จะแนะ10178 : รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
775
1559
1053
31
4
33.33
121.จะแนะ10179 : รพ.สต.บ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
360
474
429
525
4
33.33
122.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
1714
918
1166
1220
4
33.33
123.จะแนะ10181 : รพ.สต.บ้านกูมุง ตำบลจะแนะ
438
928
421
504
4
33.33
124.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
858
668
1217
700
4
33.33
125.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
6261
5737
1037
3
25.00
126.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.ตำบลบูกิ๊ต
1180
2598
1996
1394
4
33.33
127.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.บ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1291
1102
1081
1299
4
33.33
128.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
725
525
657
872
4
33.33
129.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบออก
1905
590
885
1106
4
33.33
130.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
560
1145
1134
440
4
33.33
131.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
4675
3993
3857
2071
4
33.33
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!