ผลการตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12 ต.ค. 2558 22:33:32 น.
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2559

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 56 /131 แห่ง 42.75 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.58
พย.58
ธค.58
มค.59
กพ.59
มีค.59
เมย.59
พค.59
มิย.59
กค.59
สค.59
กย.59
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ตำบลลำภู
0
0.00
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.ตำบลมะนังตายอ
0
0.00
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
67
1
8.33
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.บ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
0
0.00
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ
0
0.00
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอ
0
0.00
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอเหนือ
0
0.00
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
34
1
8.33
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.ตำบลโคกเคียน
0
0.00
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
0
0.00
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
0
0.00
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
0
0.00
13.เมืองนราธิวาส14351 : เทศบาลเมืองนราธิวาส
0
0.00
14.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
0
0.00
15.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
0
0.00
16.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
0
0.00
17.ตากใบ10098 : รพ.สต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน
1
8.33
18.ตากใบ10099 : รพ.สต.บ้านกูบู ตำบลไพรวัน
1
8.33
19.ตากใบ10100 : รพ.สต.ตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง
1
8.33
20.ตากใบ10101 : รพ.สต.ตำบลศาลาใหม่
0
0.00
21.ตากใบ10102 : รพ.สต.ตำบลบางขุนทอง
22
1
8.33
22.ตากใบ10103 : รพ.สต.ตำบลเกาะสะท้อน
0
0.00
23.ตากใบ10104 : รพ.สต.ตำบลนานาค
37
1
8.33
24.ตากใบ10105 : รพ.สต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต
21
1
8.33
25.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
1454
1
8.33
26.ตากใบ14111 : รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน
31
1
8.33
27.ตากใบ14112 : รพ.สต.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง
52
1
8.33
28.ตากใบ14113 : รพ.สต.บ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
0
0.00
29.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ตำบลลุโบะสาวอ
1
8.33
30.บาเจาะ10107 : รพ.สต.ตำบลกาเยาะมาตี
1
8.33
31.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ตำบลปะลุกาสาเมาะ
1
8.33
32.บาเจาะ10109 : รพ.สต.บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
0
0.00
33.บาเจาะ10110 : รพ.สต.บ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1
8.33
34.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บ้านบือเระ
0
0.00
35.บาเจาะ10112 : รพ.สต.บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้
0
0.00
36.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
1181
1
8.33
37.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
0
0.00
38.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
1
8.33
39.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
0
0.00
40.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
1
8.33
41.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
0
0.00
42.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
0
0.00
43.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
752
1
8.33
44.ระแงะ10119 : รพ.สต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
1
8.33
45.ระแงะ10120 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
0
0.00
46.ระแงะ10121 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
25
1
8.33
47.ระแงะ10122 : รพ.สต.ตำบลบองอ
41
1
8.33
48.ระแงะ10123 : รพ.สต.บ้านลาไม ตำบลบองอ
0
0.00
49.ระแงะ10124 : รพ.สต.บ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา
0
0.00
50.ระแงะ10125 : รพ.สต.ตำบลกาลิซา
1
8.33
51.ระแงะ10126 : รพ.สต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
0
0.00
52.ระแงะ10127 : รพ.สต.ตำบลบาโงสะโต
0
0.00
53.ระแงะ10128 : รพ.สต.บ้านซีโป ตำบลเฉลิม
1
8.33
54.ระแงะ10129 : รพ.สต.ตำบลเฉลิม
0
0.00
55.ระแงะ10130 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบตก
0
0.00
56.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
0
0.00
57.ระแงะ14114 : รพ.สต.บ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก
1
8.33
58.รือเสาะ10131 : รพ.สต.บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ
0
0.00
59.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บ้านบือและห์
0
0.00
60.รือเสาะ10133 : รพ.สต.บ้านสาวอ ตำบลสาวอ
0
0.00
61.รือเสาะ10134 : รพ.สต.ตำบลเรียง
1
8.33
62.รือเสาะ10135 : รพ.สต.บ้านซือเลาะ
0
0.00
63.รือเสาะ10136 : รพ.สต.บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
29
1
8.33
64.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
1
8.33
65.รือเสาะ10138 : รพ.สต.ตำบลบาตง
0
0.00
66.รือเสาะ10139 : รพ.สต.บ้านอูยิ
264
1
8.33
67.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ตำบลลาโละ
0
0.00
68.รือเสาะ10141 : รพ.สต.บ้านโคกสะตอ ตำบลบาตง
200
1
8.33
69.รือเสาะ10142 : รพ.สต.บ้านตายา ตำบลสุวารี
0
0.00
70.รือเสาะ10143 : รพ.สต.บ้านยือราแป ตำบลสุวารี
0
0.00
71.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
0
0.00
72.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
0
0.00
73.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง
0
0.00
74.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
39
1
8.33
75.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
0
0.00
76.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.บ้านกาลูบี ตำบลซากอ
0
0.00
77.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตำบลตะมะยูง
1
8.33
78.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.บ้านละเวง
0
0.00
79.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่
0
0.00
80.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.บ้านตืองอ
33
1
8.33
81.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
635
1
8.33
82.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.บ้านตามุง
0
0.00
83.แว้ง10150 : รพ.สต.บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง
0
0.00
84.แว้ง10151 : รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลกายูคละ
0
0.00
85.แว้ง10152 : รพ.สต.บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
0
0.00
86.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
0
0.00
87.แว้ง10154 : รพ.สต.บ้านตำเสา
0
0.00
88.แว้ง10155 : รพ.สต.ตำบลโล๊ะจูด
0
0.00
89.แว้ง10156 : รพ.สต.บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
1
8.33
90.แว้ง10157 : รพ.สต.บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง
0
0.00
91.แว้ง10158 : รพ.สต.บ้านแม่ดง
0
0.00
92.แว้ง10159 : รพ.สต.บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ
1
8.33
93.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
0
0.00
94.แว้ง14118 : รพ.สต.บ้านนูโระ ตำบลโละจูด
1
8.33
95.สุคิริน10160 : รพ.สต.บ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน
0
0.00
96.สุคิริน10161 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
0
0.00
97.สุคิริน10162 : รพ.สต.บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง
0
0.00
98.สุคิริน10163 : รพ.สต.ตำบลเกียร์
0
0.00
99.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
0
0.00
100.สุคิริน10165 : รพ.สต.บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
0
0.00
101.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
0
0.00
102.สุคิริน10167 : รพ.สต.ร่มไทร ตำบลร่มไทร
0
0.00
103.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
583
1
8.33
104.สุคิริน14119 : รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน
0
0.00
105.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ตำบลปาเสมัส
24
1
8.33
106.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.ตำบลมูโนะ
69
1
8.33
107.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ตำบลปูโยะ
1
8.33
108.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
0
0.00
109.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
3363
1
8.33
110.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
1
8.33
111.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
67
1
8.33
112.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
0
0.00
113.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.บ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
0
0.00
114.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.บ้านโต๊ะเด็ง
24
1
8.33
115.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.ตำบลสากอ ตำบลสากอ
58
1
8.33
116.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.บ้านกลูบี ตำบลสากอ
32
1
8.33
117.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ตำบลริโก๋
27
1
8.33
118.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.ตำบลกาวะ
39
1
8.33
119.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
0
0.00
120.จะแนะ10178 : รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
0
0.00
121.จะแนะ10179 : รพ.สต.บ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
0
0.00
122.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
65
1
8.33
123.จะแนะ10181 : รพ.สต.บ้านกูมุง ตำบลจะแนะ
37
1
8.33
124.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
0
0.00
125.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
459
1
8.33
126.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.ตำบลบูกิ๊ต
1
8.33
127.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.บ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
84
1
8.33
128.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
26
1
8.33
129.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบออก
29
1
8.33
130.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
0
0.00
131.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
0
0.00
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!