ผลการตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30 พ.ย. 2558 21:31:42 น.
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2559

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 130 /131 แห่ง 99.24 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.58
พย.58
ธค.58
มค.59
กพ.59
มีค.59
เมย.59
พค.59
มิย.59
กค.59
สค.59
กย.59
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ตำบลลำภู
843
357
2
16.67
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.ตำบลมะนังตายอ
717
502
2
16.67
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
627
352
2
16.67
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.บ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
820
458
2
16.67
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ
296
39
2
16.67
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอ
456
84
2
16.67
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอเหนือ
966
251
2
16.67
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
970
553
2
16.67
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.ตำบลโคกเคียน
1568
369
2
16.67
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
391
252
2
16.67
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
33273
21937
2
16.67
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
688
2
16.67
13.เมืองนราธิวาส14351 : เทศบาลเมืองนราธิวาส
0
0.00
14.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
341
124
2
16.67
15.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
499
353
2
16.67
16.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
710
236
2
16.67
17.ตากใบ10098 : รพ.สต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน
661
1356
2
16.67
18.ตากใบ10099 : รพ.สต.บ้านกูบู ตำบลไพรวัน
1259
975
2
16.67
19.ตากใบ10100 : รพ.สต.ตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง
412
848
2
16.67
20.ตากใบ10101 : รพ.สต.ตำบลศาลาใหม่
934
1
8.33
21.ตากใบ10102 : รพ.สต.ตำบลบางขุนทอง
214
137
2
16.67
22.ตากใบ10103 : รพ.สต.ตำบลเกาะสะท้อน
751
39
2
16.67
23.ตากใบ10104 : รพ.สต.ตำบลนานาค
982
1581
2
16.67
24.ตากใบ10105 : รพ.สต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต
904
974
2
16.67
25.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
15062
12182
2
16.67
26.ตากใบ14111 : รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน
836
1266
2
16.67
27.ตากใบ14112 : รพ.สต.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง
1241
1775
2
16.67
28.ตากใบ14113 : รพ.สต.บ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
543
1033
2
16.67
29.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ตำบลลุโบะสาวอ
748
592
2
16.67
30.บาเจาะ10107 : รพ.สต.ตำบลกาเยาะมาตี
736
602
2
16.67
31.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ตำบลปะลุกาสาเมาะ
634
827
2
16.67
32.บาเจาะ10109 : รพ.สต.บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
346
330
2
16.67
33.บาเจาะ10110 : รพ.สต.บ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1243
729
2
16.67
34.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บ้านบือเระ
252
1
8.33
35.บาเจาะ10112 : รพ.สต.บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้
417
272
2
16.67
36.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
9329
8631
2
16.67
37.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
604
206
2
16.67
38.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
518
463
2
16.67
39.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
334
391
2
16.67
40.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
868
729
2
16.67
41.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
2372
511
2
16.67
42.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
1563
974
2
16.67
43.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
6765
6044
2
16.67
44.ระแงะ10119 : รพ.สต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
689
447
2
16.67
45.ระแงะ10120 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
366
491
2
16.67
46.ระแงะ10121 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
457
562
2
16.67
47.ระแงะ10122 : รพ.สต.ตำบลบองอ
727
754
2
16.67
48.ระแงะ10123 : รพ.สต.บ้านลาไม ตำบลบองอ
161
49
2
16.67
49.ระแงะ10124 : รพ.สต.บ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา
163
1
8.33
50.ระแงะ10125 : รพ.สต.ตำบลกาลิซา
751
426
2
16.67
51.ระแงะ10126 : รพ.สต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
611
183
2
16.67
52.ระแงะ10127 : รพ.สต.ตำบลบาโงสะโต
617
421
2
16.67
53.ระแงะ10128 : รพ.สต.บ้านซีโป ตำบลเฉลิม
406
215
2
16.67
54.ระแงะ10129 : รพ.สต.ตำบลเฉลิม
574
319
2
16.67
55.ระแงะ10130 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบตก
655
636
2
16.67
56.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
12356
10031
2
16.67
57.ระแงะ14114 : รพ.สต.บ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก
1060
169
2
16.67
58.รือเสาะ10131 : รพ.สต.บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ
269
252
2
16.67
59.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บ้านบือและห์
98
51
2
16.67
60.รือเสาะ10133 : รพ.สต.บ้านสาวอ ตำบลสาวอ
479
670
2
16.67
61.รือเสาะ10134 : รพ.สต.ตำบลเรียง
675
539
2
16.67
62.รือเสาะ10135 : รพ.สต.บ้านซือเลาะ
395
396
2
16.67
63.รือเสาะ10136 : รพ.สต.บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
643
430
2
16.67
64.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
669
557
2
16.67
65.รือเสาะ10138 : รพ.สต.ตำบลบาตง
708
485
2
16.67
66.รือเสาะ10139 : รพ.สต.บ้านอูยิ
1515
741
2
16.67
67.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ตำบลลาโละ
796
420
2
16.67
68.รือเสาะ10141 : รพ.สต.บ้านโคกสะตอ ตำบลบาตง
2154
2400
2
16.67
69.รือเสาะ10142 : รพ.สต.บ้านตายา ตำบลสุวารี
516
124
2
16.67
70.รือเสาะ10143 : รพ.สต.บ้านยือราแป ตำบลสุวารี
899
1304
2
16.67
71.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
10556
9135
2
16.67
72.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
437
1197
2
16.67
73.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง
947
1194
2
16.67
74.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
989
2346
2
16.67
75.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
444
1
8.33
76.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.บ้านกาลูบี ตำบลซากอ
933
494
2
16.67
77.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตำบลตะมะยูง
764
350
2
16.67
78.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.บ้านละเวง
840
243
2
16.67
79.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่
668
117
2
16.67
80.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.บ้านตืองอ
1032
320
2
16.67
81.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
7430
6387
2
16.67
82.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.บ้านตามุง
538
371
2
16.67
83.แว้ง10150 : รพ.สต.บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง
549
743
2
16.67
84.แว้ง10151 : รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลกายูคละ
427
2
16.67
85.แว้ง10152 : รพ.สต.บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
678
295
2
16.67
86.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
453
322
2
16.67
87.แว้ง10154 : รพ.สต.บ้านตำเสา
691
2
16.67
88.แว้ง10155 : รพ.สต.ตำบลโล๊ะจูด
1379
78
2
16.67
89.แว้ง10156 : รพ.สต.บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
909
1296
2
16.67
90.แว้ง10157 : รพ.สต.บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง
584
301
2
16.67
91.แว้ง10158 : รพ.สต.บ้านแม่ดง
478
499
2
16.67
92.แว้ง10159 : รพ.สต.บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ
763
387
2
16.67
93.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
7369
5990
2
16.67
94.แว้ง14118 : รพ.สต.บ้านนูโระ ตำบลโละจูด
310
57
2
16.67
95.สุคิริน10160 : รพ.สต.บ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน
382
2
16.67
96.สุคิริน10161 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
103
1
8.33
97.สุคิริน10162 : รพ.สต.บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง
367
348
2
16.67
98.สุคิริน10163 : รพ.สต.ตำบลเกียร์
261
219
2
16.67
99.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
617
127
2
16.67
100.สุคิริน10165 : รพ.สต.บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
122
2
16.67
101.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
209
170
2
16.67
102.สุคิริน10167 : รพ.สต.ร่มไทร ตำบลร่มไทร
767
139
2
16.67
103.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
4830
4306
2
16.67
104.สุคิริน14119 : รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน
466
92
2
16.67
105.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ตำบลปาเสมัส
1131
1170
2
16.67
106.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.ตำบลมูโนะ
907
1718
2
16.67
107.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ตำบลปูโยะ
1282
2065
2
16.67
108.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
522
248
2
16.67
109.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
25941
23122
2
16.67
110.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
922
538
2
16.67
111.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
1280
843
2
16.67
112.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
300
1
8.33
113.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.บ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
771
846
2
16.67
114.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.บ้านโต๊ะเด็ง
647
770
2
16.67
115.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.ตำบลสากอ ตำบลสากอ
680
809
2
16.67
116.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.บ้านกลูบี ตำบลสากอ
751
763
2
16.67
117.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ตำบลริโก๋
747
999
2
16.67
118.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.ตำบลกาวะ
703
803
2
16.67
119.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
8208
8191
2
16.67
120.จะแนะ10178 : รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
845
381
2
16.67
121.จะแนะ10179 : รพ.สต.บ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
302
316
2
16.67
122.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
998
1232
2
16.67
123.จะแนะ10181 : รพ.สต.บ้านกูมุง ตำบลจะแนะ
583
498
2
16.67
124.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
823
84
2
16.67
125.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
6670
1979
2
16.67
126.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.ตำบลบูกิ๊ต
746
2083
2
16.67
127.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.บ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1914
1518
2
16.67
128.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
440
273
2
16.67
129.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบออก
909
186
2
16.67
130.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
972
598
2
16.67
131.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
5271
4954
2
16.67
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!