ผลการตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 3:55 น.
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2559

จำนวน รพ.สต. ที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 130 /131 แห่ง 99.24 % ) ใช้เวลา 0 วินาที

อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.58
พย.58
ธค.58
มค.59
กพ.59
มีค.59
เมย.59
พค.59
มิย.59
กค.59
สค.59
กย.59
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ลำภู
853
671
1865
3139
202
5
41.67
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.มะนังตายอ
748
805
902
1217
94
5
41.67
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
635
500
727
1282
100
5
41.67
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.ตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
832
607
856
1834
115
5
41.67
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.โคกศิลา ตำบลกะลุวอ
318
299
628
388
34
5
41.67
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.กะลุวอ
511
464
353
1071
4
33.33
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.กะลุวอเหนือ
978
575
1252
768
4
33.33
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
982
768
795
1705
73
5
41.67
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.โคกเคียน
1610
855
1709
2453
22
5
41.67
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
508
705
939
501
28
5
41.67
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
33371
31776
16849
3400
4
33.33
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
703
543
929
1370
4
33.33
13.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
359
255
415
323
4
33.33
14.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
537
446
828
937
73
5
41.67
15.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
715
563
578
1006
4
33.33
16.ตากใบ10098 : รพ.สต.ทรายขาว ตำบลไพรวัน
1070
1451
1172
787
36
5
41.67
17.ตากใบ10099 : รพ.สต.กูบู ตำบลไพรวัน
769
1500
2206
1770
98
5
41.67
18.ตากใบ10100 : รพ.สต.พร่อน บ้านโคกมะม่วง
423
928
1730
815
61
5
41.67
19.ตากใบ10101 : รพ.สต.ศาลาใหม่
2443
2843
4265
2577
214
5
41.67
20.ตากใบ10102 : รพ.สต.บางขุนทอง
220
547
266
408
4
33.33
21.ตากใบ10103 : รพ.สต.เกาะสะท้อน
766
1669
1899
1065
103
5
41.67
22.ตากใบ10104 : รพ.สต.นานาค
992
1867
1945
1130
201
5
41.67
23.ตากใบ10105 : รพ.สต.โคกมือบา ตำบลโฆษิต
906
1753
1534
629
86
5
41.67
24.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
15063
13123
14020
14607
3300
5
41.67
25.ตากใบ14111 : รพ.สต.โคกยาง ตำบลพร่อน
888
1667
1249
886
55
5
41.67
26.ตากใบ14112 : รพ.สต.โคกงู ตำบลบางขุนทอง
1255
2331
2456
1779
173
5
41.67
27.ตากใบ14113 : รพ.สต.ตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
559
1468
1750
822
4
33.33
28.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ลุโบะสาวอ
771
1077
1341
646
57
5
41.67
29.บาเจาะ10107 : รพ.สต.กาเยาะมาตี
795
921
1167
557
36
5
41.67
30.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ปะลุกาสาเมาะ
639
944
720
565
126
5
41.67
31.บาเจาะ10109 : รพ.สต.เชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
354
391
611
604
70
5
41.67
32.บาเจาะ10110 : รพ.สต.จำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1272
1039
1038
1194
155
5
41.67
33.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บือเระ
283
736
958
547
4
33.33
34.บาเจาะ10112 : รพ.สต.คลอแระ ตำบลบาเระใต้
430
401
1250
816
71
5
41.67
35.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
9402
8737
9541
9090
2753
5
41.67
36.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
609
1064
1204
1309
4
33.33
37.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ละหาร ตำบลละหาร
523
581
745
349
149
5
41.67
38.ยี่งอ10115 : รพ.สต.จอเบาะ ตำบลจอเบาะ
344
554
1487
3311
4
33.33
39.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ลุโบ๊ะบายะ
868
781
1278
316
4
33.33
40.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ลุโบะบือซา
2376
560
617
751
38
5
41.67
41.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตะปอเยาะ
1607
1107
3166
2170
495
5
41.67
42.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
6771
6506
6980
6390
1454
5
41.67
43.ระแงะ10119 : รพ.สต.ตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
692
465
1345
1574
155
5
41.67
44.ระแงะ10120 : รพ.สต.ป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
371
657
450
938
24
5
41.67
45.ระแงะ10121 : รพ.สต.จุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
530
1491
787
815
71
5
41.67
46.ระแงะ10122 : รพ.สต.บองอ
842
1492
1034
2248
154
5
41.67
47.ระแงะ10123 : รพ.สต.ลาไม ตำบลบองอ
163
156
159
3
25.00
48.ระแงะ10124 : รพ.สต.กาลีซา ตำบลกาลีซา
572
658
158
3
25.00
49.ระแงะ10125 : รพ.สต.กาลิซา
751
574
507
2078
104
5
41.67
50.ระแงะ10126 : รพ.สต.เจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
797
1719
1085
806
101
5
41.67
51.ระแงะ10127 : รพ.สต.บาโงสะโต
940
516
530
29
4
33.33
52.ระแงะ10128 : รพ.สต.ซีโป ตำบลเฉลิม
531
1107
1028
592
85
5
41.67
53.ระแงะ10129 : รพ.สต.เฉลิม
649
1191
1044
543
59
5
41.67
54.ระแงะ10130 : รพ.สต.มะรือโบตก
687
767
1756
1525
128
5
41.67
55.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
12378
12549
14250
10890
4
33.33
56.ระแงะ14114 : รพ.สต.สะโล ตำบลมะรือโบตก
1078
885
1611
2473
115
5
41.67
57.รือเสาะ10131 : รพ.สต.นาโอน ตำบลรือเสาะ
532
462
665
502
44
5
41.67
58.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บือและห์
156
403
919
402
85
5
41.67
59.รือเสาะ10133 : รพ.สต.สาวอ ตำบลสาวอ
549
684
1196
350
4
33.33
60.รือเสาะ10134 : รพ.สต.เรียง
850
871
1598
402
89
5
41.67
61.รือเสาะ10135 : รพ.สต.ซือเลาะ
550
424
1423
297
4
33.33
62.รือเสาะ10136 : รพ.สต.มะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
695
652
1586
1037
83
5
41.67
63.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
1084
1395
2358
1180
149
5
41.67
64.รือเสาะ10138 : รพ.สต.บาตง
717
622
1201
811
4
33.33
65.รือเสาะ10139 : รพ.สต.อูยิ
1624
981
2545
1205
4
33.33
66.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ลาโละ
1160
471
1322
1496
4
33.33
67.รือเสาะ10141 : รพ.สต.โคกสะตอ ตำบลบาตง
2156
2711
2519
1419
188
5
41.67
68.รือเสาะ10142 : รพ.สต.ตายา ตำบลสุวารี
517
1056
800
764
82
5
41.67
69.รือเสาะ10143 : รพ.สต.ยือราแป ตำบลสุวารี
998
1650
2413
1109
161
5
41.67
70.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
10556
10344
10360
9857
405
5
41.67
71.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
898
1224
1149
550
84
5
41.67
72.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บลูกาฮีแล ตำบลบาตง
955
1248
991
910
62
5
41.67
73.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
998
2549
1324
1637
444
5
41.67
74.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.ไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
917
614
919
919
161
5
41.67
75.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.กาลูบี ตำบลซากอ
934
599
1042
1451
4
33.33
76.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตะมะยูง
764
397
714
1547
49
5
41.67
77.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.ละเวง
853
487
781
349
4
33.33
78.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.ป่าไผ่
668
441
681
129
4
33.33
79.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.ตืองอ
1032
605
730
171
4
33.33
80.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
7471
7707
7041
6822
346
5
41.67
81.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.ตามุง
543
500
714
598
4
33.33
82.แว้ง10150 : รพ.สต.กรือซอ ตำบลแว้ง
576
1117
1532
1235
236
5
41.67
83.แว้ง10151 : รพ.สต.สามแยก ตำบลกายูคละ
432
1512
975
1390
395
5
41.67
84.แว้ง10152 : รพ.สต.ไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
679
739
2156
966
188
5
41.67
85.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
454
525
1174
1733
664
5
41.67
86.แว้ง10154 : รพ.สต.ตำเสา
731
867
1517
1399
4
33.33
87.แว้ง10155 : รพ.สต.โล๊ะจูด
1406
980
2610
3672
67
5
41.67
88.แว้ง10156 : รพ.สต.ยะหอ ตำบลแม่ดง
913
1486
1221
1393
43
5
41.67
89.แว้ง10157 : รพ.สต.ควนกาแม ตำบลแม่ดง
585
477
435
908
53
5
41.67
90.แว้ง10158 : รพ.สต.แม่ดง
481
535
670
813
123
5
41.67
91.แว้ง10159 : รพ.สต.ตอแล ตำบลเอราวัณ
765
451
470
2344
53
5
41.67
92.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
7415
6704
8057
7936
4
33.33
93.แว้ง14118 : รพ.สต.นูโระ ตำบลโละจูด
310
334
1778
1334
75
5
41.67
94.สุคิริน10160 : รพ.สต.สอวอนอก ตำบลสุคิริน
383
440
940
677
164
5
41.67
95.สุคิริน10161 : รพ.สต.จุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
104
114
339
177
61
5
41.67
96.สุคิริน10162 : รพ.สต.กะลูบี ตำบลมาโมง
375
396
1218
390
4
33.33
97.สุคิริน10163 : รพ.สต.เกียร์
275
492
293
416
50
5
41.67
98.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
661
603
471
628
62
5
41.67
99.สุคิริน10165 : รพ.สต.ภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
124
246
363
3
25.00
100.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
209
215
572
255
72
5
41.67
101.สุคิริน10167 : รพ.สต.ร่มไทร ตำบลร่มไทร
799
460
747
1483
4
33.33
102.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
4831
4637
4925
4770
4
33.33
103.สุคิริน14119 : รพ.สต.น้ำตก ตำบลสุคิริน
466
377
603
734
35
5
41.67
104.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ปาเสมัส
1131
1354
1618
1453
142
5
41.67
105.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.มูโนะ
911
2113
1350
1196
153
5
41.67
106.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ปูโยะ
1282
2105
1350
1027
89
5
41.67
107.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.กวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
534
354
657
962
119
5
41.67
108.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
25971
23442
25513
24484
4
33.33
109.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
924
658
641
56
4
33.33
110.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
1296
1022
1005
1140
152
5
41.67
111.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.ใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
414
633
823
979
74
5
41.67
112.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.สุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
770
875
1014
1102
164
5
41.67
113.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.โต๊ะเด็ง
678
892
1204
1698
444
5
41.67
114.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.สากอ ตำบลสากอ
681
882
755
1055
179
5
41.67
115.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.กลูบี ตำบลสากอ
1256
1302
1821
1033
119
5
41.67
116.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ริโก๋
1068
2468
1722
1053
540
5
41.67
117.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.กาวะ
703
963
2652
723
129
5
41.67
118.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
8214
8524
8880
8780
2047
5
41.67
119.จะแนะ10178 : รพ.สต.ดุซงญอ
846
975
825
3
25.00
120.จะแนะ10179 : รพ.สต.กาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
302
387
573
317
125
5
41.67
121.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
1006
1477
1411
849
444
5
41.67
122.จะแนะ10181 : รพ.สต.กูมุง ตำบลจะแนะ
594
626
959
975
85
5
41.67
123.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
838
409
933
1289
181
5
41.67
124.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
6913
6884
6970
6387
4
33.33
125.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.บูกิ๊ต
746
2967
3142
1510
206
5
41.67
126.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.ไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1922
1617
1252
1268
198
5
41.67
127.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.ปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
724
552
2518
857
164
5
41.67
128.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.มะรือโบออก
1110
898
1883
1320
93
5
41.67
129.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.ปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
1123
874
1932
839
78
5
41.67
130.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
5285
5162
5241
5187
1238
5
41.67
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!
ที่มา : hdc.t_monitor