ผลการตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 5:48 น.
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2559

จำนวน รพ.สต. ที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 130 /131 แห่ง 99.24 % ) ใช้เวลา 0 วินาที

อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.58
พย.58
ธค.58
มค.59
กพ.59
มีค.59
เมย.59
พค.59
มิย.59
กค.59
สค.59
กย.59
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ลำภู
908
757
1925
3978
2037
2718
960
680
1322
1330
0
0
10
83.33
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.มะนังตายอ
748
918
1657
1614
422
867
347
132
396
207
0
0
10
83.33
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
643
502
1123
1786
1096
659
408
388
730
477
0
0
10
83.33
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.ตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
933
611
930
1869
797
1404
622
491
478
153
0
0
10
83.33
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.โคกศิลา ตำบลกะลุวอ
315
302
634
796
697
764
321
231
271
119
0
0
10
83.33
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.กะลุวอ
594
594
638
1447
809
1252
716
650
1503
666
0
0
10
83.33
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.กะลุวอเหนือ
967
567
1296
1786
1213
2355
959
491
742
235
0
0
10
83.33
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
1231
792
1363
2648
1767
656
584
75
0
51
0
0
9
75.00
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.โคกเคียน
1610
855
1725
2575
687
1432
1346
508
766
1821
0
0
10
83.33
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
581
708
946
901
1064
837
470
430
557
552
0
0
10
83.33
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
33319
31962
33276
30887
31830
34754
28980
30396
32545
18139
0
2
10
83.33
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
703
586
1020
1753
750
1246
680
465
1276
545
0
0
10
83.33
13.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
386
287
1027
997
355
422
334
390
509
299
0
0
10
83.33
14.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
561
476
1377
1649
732
1396
400
442
338
233
0
0
10
83.33
15.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
703
639
849
1703
745
795
521
561
561
483
0
0
10
83.33
16.ตากใบ10098 : รพ.สต.ทรายขาว ตำบลไพรวัน
1091
1472
1190
800
375
467
706
341
481
464
0
0
10
83.33
17.ตากใบ10099 : รพ.สต.กูบู ตำบลไพรวัน
1313
1504
2227
2478
1003
898
1510
802
800
1118
0
0
10
83.33
18.ตากใบ10100 : รพ.สต.พร่อน บ้านโคกมะม่วง
419
978
1730
886
400
479
297
490
959
1027
0
0
10
83.33
19.ตากใบ10101 : รพ.สต.ศาลาใหม่
2470
2850
4330
2869
1078
1045
1625
926
827
1533
0
0
10
83.33
20.ตากใบ10102 : รพ.สต.บางขุนทอง
220
612
275
412
293
132
218
66
442
221
0
0
10
83.33
21.ตากใบ10103 : รพ.สต.เกาะสะท้อน
809
1708
1911
1095
711
907
595
746
462
489
0
0
10
83.33
22.ตากใบ10104 : รพ.สต.นานาค
1008
1878
2059
1146
980
808
870
592
1089
1384
0
0
10
83.33
23.ตากใบ10105 : รพ.สต.โคกมือบา ตำบลโฆษิต
931
1794
1590
1202
640
776
905
619
844
479
0
0
10
83.33
24.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
15063
13123
14020
16403
14765
13632
11436
12340
12633
11203
0
0
10
83.33
25.ตากใบ14111 : รพ.สต.โคกยาง ตำบลพร่อน
1004
1682
1282
907
390
708
628
363
1013
851
0
0
10
83.33
26.ตากใบ14112 : รพ.สต.โคกงู ตำบลบางขุนทอง
1308
2345
2481
1780
1310
1385
1232
869
1004
810
0
0
10
83.33
27.ตากใบ14113 : รพ.สต.ตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
884
1549
1818
1204
597
862
941
577
760
1243
0
0
10
83.33
28.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ลุโบะสาวอ
869
1103
1511
1329
1106
1708
1036
687
1700
956
0
0
10
83.33
29.บาเจาะ10107 : รพ.สต.กาเยาะมาตี
821
1025
1474
1431
1335
2287
1811
761
958
1221
0
0
10
83.33
30.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ปะลุกาสาเมาะ
1140
1090
920
2484
3114
1621
892
872
1236
1488
0
0
10
83.33
31.บาเจาะ10109 : รพ.สต.เชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
373
403
809
1302
1240
650
596
259
486
299
0
0
10
83.33
32.บาเจาะ10110 : รพ.สต.จำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1293
1066
1632
2342
1716
3836
1342
911
2212
1313
0
0
10
83.33
33.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บือเระ
302
751
1027
759
383
1793
921
789
771
467
0
0
10
83.33
34.บาเจาะ10112 : รพ.สต.คลอแระ ตำบลบาเระใต้
451
422
1297
1045
937
694
714
355
539
1142
0
0
10
83.33
35.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
9321
8696
9514
8994
10053
10393
8309
8878
9195
9183
1
1
10
83.33
36.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
610
1074
1212
1337
535
636
667
318
1039
445
0
0
10
83.33
37.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ละหาร ตำบลละหาร
543
594
2563
1168
834
542
576
638
624
455
0
0
10
83.33
38.ยี่งอ10115 : รพ.สต.จอเบาะ ตำบลจอเบาะ
385
584
1223
4674
586
1434
322
502
439
2174
0
0
10
83.33
39.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ลุโบ๊ะบายะ
869
775
1312
1484
1892
780
755
673
870
718
0
0
10
83.33
40.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ลุโบะบือซา
2380
556
609
749
844
402
584
325
644
452
0
0
10
83.33
41.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตะปอเยาะ
1589
1091
4952
3081
2353
1963
1047
1132
1269
613
0
0
10
83.33
42.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
6771
6511
7005
6444
6745
6203
5903
6025
5835
6118
0
0
10
83.33
43.ระแงะ10119 : รพ.สต.ตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
693
464
1340
1585
556
671
546
524
448
1033
0
0
10
83.33
44.ระแงะ10120 : รพ.สต.ป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
417
688
456
1042
511
492
368
372
404
288
0
0
10
83.33
45.ระแงะ10121 : รพ.สต.จุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
570
1514
1087
969
462
639
690
343
997
1340
0
0
10
83.33
46.ระแงะ10122 : รพ.สต.บองอ
847
1532
1149
2285
779
755
1148
547
1779
979
0
0
10
83.33
47.ระแงะ10123 : รพ.สต.ลาไม ตำบลบองอ
1051
1108
498
784
183
196
471
135
239
413
0
0
10
83.33
48.ระแงะ10124 : รพ.สต.กาลีซา ตำบลกาลีซา
590
753
773
3120
560
1115
1076
497
711
591
0
0
10
83.33
49.ระแงะ10125 : รพ.สต.กาลิซา
775
587
528
2665
625
508
376
1078
497
389
0
0
10
83.33
50.ระแงะ10126 : รพ.สต.เจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
1087
1958
1233
852
539
769
791
175
311
526
0
0
10
83.33
51.ระแงะ10127 : รพ.สต.บาโงสะโต
959
1972
668
977
454
762
798
436
449
1116
0
0
10
83.33
52.ระแงะ10128 : รพ.สต.ซีโป ตำบลเฉลิม
552
1101
1061
1364
450
671
413
396
327
956
0
0
10
83.33
53.ระแงะ10129 : รพ.สต.เฉลิม
662
1317
1066
1075
564
543
309
347
246
102
0
0
10
83.33
54.ระแงะ10130 : รพ.สต.มะรือโบตก
691
769
1761
1533
643
657
479
693
569
886
0
0
10
83.33
55.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
12421
12216
14179
12294
11408
11947
10187
11203
13945
11255
0
0
10
83.33
56.ระแงะ14114 : รพ.สต.สะโล ตำบลมะรือโบตก
1095
1053
1189
2181
786
1554
1181
941
2234
1669
0
0
10
83.33
57.รือเสาะ10131 : รพ.สต.นาโอน ตำบลรือเสาะ
532
462
666
511
370
804
410
536
331
287
0
0
10
83.33
58.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บือและห์
536
423
945
524
324
331
363
197
377
675
0
0
10
83.33
59.รือเสาะ10133 : รพ.สต.สาวอ ตำบลสาวอ
556
700
1229
609
428
508
249
380
635
295
0
0
10
83.33
60.รือเสาะ10134 : รพ.สต.เรียง
843
866
1601
589
463
535
460
372
501
267
0
0
10
83.33
61.รือเสาะ10135 : รพ.สต.ซือเลาะ
553
426
1434
699
346
455
264
200
798
506
0
0
10
83.33
62.รือเสาะ10136 : รพ.สต.มะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
702
650
1580
1046
378
417
585
332
502
359
0
0
10
83.33
63.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
1090
1397
2483
1426
552
560
681
391
1121
1550
0
0
10
83.33
64.รือเสาะ10138 : รพ.สต.บาตง
717
622
1204
835
298
388
283
407
342
171
0
0
10
83.33
65.รือเสาะ10139 : รพ.สต.อูยิ
1642
1067
2541
1241
645
811
806
595
1090
360
0
0
10
83.33
66.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ลาโละ
1168
459
1536
2347
565
577
617
314
408
118
0
0
10
83.33
67.รือเสาะ10141 : รพ.สต.โคกสะตอ ตำบลบาตง
2163
2723
2529
1557
1074
1102
1190
1012
1527
1419
0
0
10
83.33
68.รือเสาะ10142 : รพ.สต.ตายา ตำบลสุวารี
536
1062
821
764
710
513
388
319
326
104
0
0
10
83.33
69.รือเสาะ10143 : รพ.สต.ยือราแป ตำบลสุวารี
1112
1680
2438
1248
753
872
1022
710
574
592
0
0
10
83.33
70.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
10558
10349
10359
9984
9989
10127
8166
8820
9090
9820
0
0
10
83.33
71.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
856
1197
1126
529
429
431
522
328
883
437
0
0
10
83.33
72.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บลูกาฮีแล ตำบลบาตง
955
1272
993
1226
375
450
546
303
348
556
0
0
10
83.33
73.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
990
2502
1319
1634
1047
877
514
653
738
461
0
0
10
83.33
74.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.ไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
908
780
923
2597
1034
863
476
282
861
861
0
0
10
83.33
75.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.กาลูบี ตำบลซากอ
963
625
1085
1740
1462
811
767
550
725
306
0
0
10
83.33
76.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตะมะยูง
753
396
714
2563
1610
970
602
343
413
213
0
0
10
83.33
77.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.ละเวง
849
521
768
985
1122
974
1149
640
386
191
0
0
10
83.33
78.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.ป่าไผ่
666
442
699
921
969
1288
552
290
288
176
0
0
10
83.33
79.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.ตืองอ
1065
915
800
667
1531
1571
463
587
679
432
0
0
10
83.33
80.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
7471
7718
7192
7025
6178
6573
5757
6076
6504
5406
1
0
10
83.33
81.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.ตามุง
542
501
709
909
1098
841
125
76
368
253
0
0
10
83.33
82.แว้ง10150 : รพ.สต.กรือซอ ตำบลแว้ง
581
1111
1532
1250
1249
604
902
474
1139
434
0
0
10
83.33
83.แว้ง10151 : รพ.สต.สามแยก ตำบลกายูคละ
434
1515
975
1394
1703
1018
391
351
829
743
0
0
10
83.33
84.แว้ง10152 : รพ.สต.ไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
683
745
2160
1130
1404
2047
509
346
1222
458
0
0
10
83.33
85.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
453
538
1186
1777
2576
1303
393
654
686
241
0
0
10
83.33
86.แว้ง10154 : รพ.สต.ตำเสา
730
865
1511
1562
1124
776
751
364
806
279
0
0
10
83.33
87.แว้ง10155 : รพ.สต.โล๊ะจูด
1392
972
2612
3826
2074
1338
1156
868
1421
644
0
0
10
83.33
88.แว้ง10156 : รพ.สต.ยะหอ ตำบลแม่ดง
912
1483
1218
1403
994
823
523
548
826
292
0
0
10
83.33
89.แว้ง10157 : รพ.สต.ควนกาแม ตำบลแม่ดง
580
890
433
989
425
408
350
281
614
294
0
0
10
83.33
90.แว้ง10158 : รพ.สต.แม่ดง
481
548
696
932
573
793
838
282
416
181
0
0
10
83.33
91.แว้ง10159 : รพ.สต.ตอแล ตำบลเอราวัณ
765
451
473
2350
491
925
558
330
393
659
0
0
10
83.33
92.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
7449
6724
8133
8779
7059
7566
6335
6684
6754
4901
0
0
10
83.33
93.แว้ง14118 : รพ.สต.นูโระ ตำบลโละจูด
310
334
1770
1306
731
308
255
121
268
1099
0
0
10
83.33
94.สุคิริน10160 : รพ.สต.สอวอนอก ตำบลสุคิริน
382
439
937
675
737
739
390
399
907
473
0
0
10
83.33
95.สุคิริน10161 : รพ.สต.จุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
105
115
339
178
413
52
100
353
401
167
0
0
10
83.33
96.สุคิริน10162 : รพ.สต.กะลูบี ตำบลมาโมง
375
398
1228
729
1154
560
314
391
1353
115
0
0
10
83.33
97.สุคิริน10163 : รพ.สต.เกียร์
294
502
338
458
904
563
330
445
662
263
0
0
10
83.33
98.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
657
603
470
623
341
781
334
253
397
161
0
0
10
83.33
99.สุคิริน10165 : รพ.สต.ภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
124
246
364
385
177
167
107
135
319
44
0
0
10
83.33
100.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
209
215
568
251
244
155
83
143
383
110
0
0
10
83.33
101.สุคิริน10167 : รพ.สต.ร่มไทร ตำบลร่มไทร
797
458
743
1512
576
521
366
521
687
112
0
0
10
83.33
102.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
4841
4645
4932
4692
4087
4888
3712
4216
4741
3119
0
0
10
83.33
103.สุคิริน14119 : รพ.สต.น้ำตก ตำบลสุคิริน
463
371
599
745
592
443
281
174
513
271
0
0
10
83.33
104.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ปาเสมัส
1103
1325
1601
1454
1210
1557
620
669
2163
1048
0
0
10
83.33
105.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.มูโนะ
923
2075
1360
1243
2758
969
1741
1676
2565
1188
0
0
10
83.33
106.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ปูโยะ
1298
2254
1336
1022
842
2047
1072
990
1463
976
0
0
10
83.33
107.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.กวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
534
350
656
1014
430
780
359
1449
719
430
0
0
10
83.33
108.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
26837
23950
25549
24303
22644
25544
21758
23779
24579
19781
0
1
10
83.33
109.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
925
662
658
892
570
791
904
693
908
508
0
0
10
83.33
110.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
1300
1024
1012
1178
834
1454
959
1112
1560
899
0
0
10
83.33
111.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.ใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
501
642
829
1846
591
716
340
583
468
296
0
0
10
83.33
112.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.สุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
762
854
983
1087
765
472
420
671
700
794
0
0
10
83.33
113.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.โต๊ะเด็ง
676
890
1202
1712
1194
697
345
649
541
376
0
0
10
83.33
114.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.สากอ ตำบลสากอ
681
860
765
1052
1242
2190
1163
631
712
348
0
0
10
83.33
115.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.กลูบี ตำบลสากอ
1304
1311
1854
1231
997
771
753
515
725
287
0
0
10
83.33
116.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ริโก๋
1068
2469
2106
1105
1155
1098
595
761
1324
508
0
0
10
83.33
117.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.กาวะ
743
1000
2644
766
685
570
428
753
1333
375
0
0
10
83.33
118.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
8231
8536
8865
8810
7670
9398
8775
7843
8159
6916
0
0
10
83.33
119.จะแนะ10178 : รพ.สต.ดุซงญอ
1055
1070
1426
1680
1132
1724
532
554
1063
469
0
0
10
83.33
120.จะแนะ10179 : รพ.สต.กาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
306
391
649
366
488
268
117
193
123
159
0
0
10
83.33
121.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
1014
1496
1417
1360
2154
1331
481
816
1662
361
0
0
10
83.33
122.จะแนะ10181 : รพ.สต.กูมุง ตำบลจะแนะ
594
629
974
991
445
482
306
340
1262
261
0
0
10
83.33
123.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
851
428
931
1305
722
1025
286
828
587
0
0
0
9
75.00
124.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
6542
6528
7170
7076
7331
7015
4865
5486
5694
5204
0
0
10
83.33
125.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.บูกิ๊ต
742
2949
3199
1631
856
860
877
790
1218
931
0
0
10
83.33
126.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.ไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1940
1618
1256
1275
908
1008
909
634
1832
957
0
0
10
83.33
127.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.ปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
749
562
2787
1212
647
888
815
1201
1858
871
0
0
10
83.33
128.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.มะรือโบออก
1230
958
1961
1521
722
494
465
507
1244
624
0
0
10
83.33
129.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.ปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
1120
894
1939
1153
722
1276
1155
647
765
908
0
0
10
83.33
130.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
5394
5205
5267
5250
5264
5783
4269
4883
4908
4122
0
0
10
83.33
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!
ที่มา : hdc.t_monitor