ผลการตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 4 ก.ย. 2558 22:27:58 น.
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2558

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 131 /131 แห่ง 100.00 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
กค.58
สค.58
กย.58
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ตำบลลำภู
1120
1363
1831
2215
2179
2665
919
714
2802
1140
469
12
100.00
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.ตำบลมะนังตายอ
479
676
502
1424
1403
1620
1438
764
881
693
621
12
100.00
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
840
629
621
1021
1900
1533
799
449
754
579
362
11
91.67
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.บ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
752
606
970
1897
870
1829
656
538
696
762
10
83.33
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ
440
593
358
527
565
843
399
335
423
379
75
12
100.00
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอ
578
431
607
934
1134
1049
686
400
717
600
244
11
91.67
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอเหนือ
855
672
1150
2152
2752
1616
1366
793
1873
1091
701
12
100.00
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
1114
674
1024
2140
3744
1721
1113
310
312
648
238
12
100.00
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.ตำบลโคกเคียน
972
648
1189
2762
3296
3182
1563
572
2049
1823
244
11
91.67
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
663
552
862
1737
857
602
646
348
428
252
269
11
91.67
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
33010
29436
29588
30490
30104
33441
31264
31247
32955
30750
11350
903
12
100.00
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
811
600
1000
1240
1227
1211
823
645
1464
1120
491
12
100.00
13.เมืองนราธิวาส14351 : เทศบาลเมืองนราธิวาส
293
286
313
94
4
33.33
14.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
351
296
311
1679
1543
675
337
473
511
412
289
44
12
100.00
15.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
377
324
511
1284
1338
495
752
567
470
670
922
48
12
100.00
16.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
540
805
1014
1371
1528
1611
582
570
970
610
669
163
12
100.00
17.ตากใบ10098 : รพ.สต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน
788
767
913
1354
631
410
540
955
453
663
357
24
12
100.00
18.ตากใบ10099 : รพ.สต.บ้านกูบู ตำบลไพรวัน
911
1597
1506
2044
2014
1118
1265
1200
1967
1209
755
46
12
100.00
19.ตากใบ10100 : รพ.สต.ตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง
425
567
1012
743
777
432
1498
647
550
396
571
57
12
100.00
20.ตากใบ10101 : รพ.สต.ตำบลศาลาใหม่
1428
2695
1243
2845
4161
1949
1632
988
2297
1841
1478
96
12
100.00
21.ตากใบ10102 : รพ.สต.ตำบลบางขุนทอง
212
476
451
603
329
219
187
384
300
216
207
12
100.00
22.ตากใบ10103 : รพ.สต.ตำบลเกาะสะท้อน
726
1533
1019
1537
1210
1626
575
649
1334
734
10
83.33
23.ตากใบ10104 : รพ.สต.ตำบลนานาค
730
1154
1477
1665
1178
1059
2016
686
1453
940
669
87
12
100.00
24.ตากใบ10105 : รพ.สต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต
580
792
850
1585
1188
707
863
570
1385
785
271
12
100.00
25.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
14690
11951
12083
14458
12249
13538
13680
12220
15934
17241
12337
1504
12
100.00
26.ตากใบ14111 : รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน
712
1065
1084
1458
1297
1122
1094
677
965
1237
442
12
100.00
27.ตากใบ14112 : รพ.สต.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง
850
1725
1096
1060
2205
2136
1338
733
1422
901
853
27
12
100.00
28.ตากใบ14113 : รพ.สต.บ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
796
983
1200
723
1390
540
1912
781
1674
981
323
11
91.67
29.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ตำบลลุโบะสาวอ
770
558
761
2009
941
520
792
552
884
1328
542
11
91.67
30.บาเจาะ10107 : รพ.สต.ตำบลกาเยาะมาตี
1037
474
66
1851
1140
1348
941
771
878
939
600
28
12
100.00
31.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ตำบลปะลุกาสาเมาะ
631
836
830
764
900
728
919
1472
838
1839
645
86
12
100.00
32.บาเจาะ10109 : รพ.สต.บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
686
611
620
651
833
1133
591
349
378
615
307
35
12
100.00
33.บาเจาะ10110 : รพ.สต.บ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1255
810
1018
1303
1273
2543
2099
731
1969
1759
616
23
12
100.00
34.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บ้านบือเระ
367
662
163
992
497
267
444
195
889
1149
309
12
100.00
35.บาเจาะ10112 : รพ.สต.บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้
612
259
419
1813
469
546
424
204
1023
565
267
11
91.67
36.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
9499
8583
8414
8769
9573
7787
7784
8173
9212
8842
8719
1046
12
100.00
37.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
897
946
1471
1660
1367
1489
659
503
2600
763
191
11
91.67
38.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
683
891
980
928
1416
1185
936
871
1854
566
486
22
12
100.00
39.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
530
550
899
6726
657
824
226
224
467
174
169
11
91.67
40.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
732
1406
1322
917
1649
742
824
742
1560
620
661
72
12
100.00
41.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
1458
531
530
577
727
719
816
493
1040
696
188
11
91.67
42.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
1361
2412
1214
1924
1492
1924
2229
1186
5501
2868
1383
47
12
100.00
43.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
6541
6038
6326
6766
5711
7107
5938
6051
6196
6248
6493
11
91.67
44.ระแงะ10119 : รพ.สต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
921
900
1303
2305
820
600
574
462
1421
901
726
133
12
100.00
45.ระแงะ10120 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
436
665
655
714
568
606
412
394
488
403
160
11
91.67
46.ระแงะ10121 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
429
1189
780
689
645
545
606
699
1104
730
486
62
12
100.00
47.ระแงะ10122 : รพ.สต.ตำบลบองอ
1313
1145
972
2152
808
789
807
631
1325
810
651
12
100.00
48.ระแงะ10123 : รพ.สต.บ้านลาไม ตำบลบองอ
304
482
765
655
490
251
327
258
481
47
43
11
91.67
49.ระแงะ10124 : รพ.สต.บ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา
939
1244
1467
1780
1041
600
717
1339
1032
510
519
25
12
100.00
50.ระแงะ10125 : รพ.สต.ตำบลกาลิซา
377
422
2555
1006
671
535
636
505
1304
770
323
11
91.67
51.ระแงะ10126 : รพ.สต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
2039
1264
562
1789
881
419
876
321
405
590
266
11
91.67
52.ระแงะ10127 : รพ.สต.ตำบลบาโงสะโต
953
516
1931
1225
1104
932
1087
859
571
167
374
12
100.00
53.ระแงะ10128 : รพ.สต.บ้านซีโป ตำบลเฉลิม
1210
1396
944
1728
1992
734
762
512
513
326
372
12
100.00
54.ระแงะ10129 : รพ.สต.ตำบลเฉลิม
982
2062
927
1084
1136
693
1061
377
569
436
280
12
100.00
55.ระแงะ10130 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบตก
811
901
1006
3477
1095
823
744
703
813
732
683
37
12
100.00
56.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
13333
11898
12122
13054
12015
12179
11269
12663
17384
12907
11051
11
91.67
57.ระแงะ14114 : รพ.สต.บ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก
1993
1077
1685
3063
1396
980
965
687
634
986
578
12
100.00
58.รือเสาะ10131 : รพ.สต.บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ
324
207
205
708
378
1332
768
612
640
203
127
11
91.67
59.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บ้านบือและห์
427
354
392
607
561
306
311
150
553
433
207
12
100.00
60.รือเสาะ10133 : รพ.สต.บ้านสาวอ ตำบลสาวอ
466
237
92
344
261
601
380
500
633
834
232
11
91.67
61.รือเสาะ10134 : รพ.สต.ตำบลเรียง
601
509
1488
833
669
460
491
451
1060
609
403
11
91.67
62.รือเสาะ10135 : รพ.สต.บ้านซือเลาะ
630
325
1480
894
544
385
694
323
669
1300
405
32
12
100.00
63.รือเสาะ10136 : รพ.สต.บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
851
408
682
1178
945
453
646
569
897
1026
255
12
100.00
64.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
880
1187
1646
2161
1242
1025
1204
623
1975
800
558
53
12
100.00
65.รือเสาะ10138 : รพ.สต.ตำบลบาตง
449
273
338
639
359
200
206
248
436
611
271
11
91.67
66.รือเสาะ10139 : รพ.สต.บ้านอูยิ
2886
806
939
1534
685
2058
1177
572
861
1013
676
65
12
100.00
67.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ตำบลลาโละ
605
431
1840
836
453
359
515
451
680
339
10
83.33
68.รือเสาะ10141 : รพ.สต.บ้านโคกสะตอ ตำบลบาตง
1640
2464
1755
1379
1054
1058
1196
769
1115
2066
867
86
12
100.00
69.รือเสาะ10142 : รพ.สต.บ้านตายา ตำบลสุวารี
601
685
523
816
683
417
611
733
699
254
339
12
100.00
70.รือเสาะ10143 : รพ.สต.บ้านยือราแป ตำบลสุวารี
1381
1003
1490
1328
850
911
1167
593
874
990
515
11
91.67
71.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
10975
9824
9834
9648
8781
9355
8264
9088
9737
9962
11320
1254
12
100.00
72.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
525
383
552
777
366
989
945
1346
795
535
329
11
91.67
73.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง
371
567
1326
1691
523
421
692
436
1468
998
367
57
12
100.00
74.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
913
1426
750
805
741
888
863
944
1069
1235
715
100
12
100.00
75.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
1004
1036
1132
1399
1472
1155
871
1107
611
599
10
83.33
76.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.บ้านกาลูบี ตำบลซากอ
871
1993
889
2261
1902
1109
851
567
1302
798
645
48
12
100.00
77.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตำบลตะมะยูง
761
1562
1377
1538
239
745
1739
756
1087
998
338
12
100.00
78.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.บ้านละเวง
712
553
659
1008
704
1481
810
469
2056
1296
728
11
91.67
79.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่
397
514
197
1225
1182
989
1100
508
395
602
187
12
100.00
80.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.บ้านตืองอ
811
557
1228
907
1080
1079
817
2366
583
473
660
57
12
100.00
81.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
7063
6952
6500
6421
5269
6036
5724
5944
7161
7062
6735
533
12
100.00
82.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.บ้านตามุง
507
604
1028
624
539
763
1094
287
1355
1085
232
28
12
100.00
83.แว้ง10150 : รพ.สต.บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง
878
542
514
1000
1097
403
1121
437
2409
1322
558
100
12
100.00
84.แว้ง10151 : รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลกายูคละ
410
1179
463
2120
2501
727
403
578
583
1448
163
11
91.67
85.แว้ง10152 : รพ.สต.บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
893
626
1180
1633
2583
3281
770
485
594
1429
405
12
100.00
86.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
507
572
1107
1563
1184
1035
801
857
872
1165
643
12
100.00
87.แว้ง10154 : รพ.สต.บ้านตำเสา
449
552
758
958
899
647
461
609
1271
558
464
11
91.67
88.แว้ง10155 : รพ.สต.ตำบลโล๊ะจูด
800
603
1086
2107
1670
1976
973
942
3073
2460
1850
12
100.00
89.แว้ง10156 : รพ.สต.บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
631
565
547
783
1043
464
420
425
1401
1131
406
38
12
100.00
90.แว้ง10157 : รพ.สต.บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง
385
300
465
543
309
500
442
371
639
541
354
11
91.67
91.แว้ง10158 : รพ.สต.บ้านแม่ดง
414
380
598
584
630
904
502
405
831
490
308
11
91.67
92.แว้ง10159 : รพ.สต.บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ
593
302
721
1034
756
1407
779
338
705
1530
568
11
91.67
93.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
7184
6730
6663
7833
7491
7015
7140
7433
7666
7222
7380
11
91.67
94.แว้ง14118 : รพ.สต.บ้านนูโระ ตำบลโละจูด
212
368
566
676
922
164
347
193
413
996
234
12
100.00
95.สุคิริน10160 : รพ.สต.บ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน
559
412
433
708
470
1239
806
477
691
1295
457
27
12
100.00
96.สุคิริน10161 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
133
91
78
269
260
262
116
103
204
160
283
11
91.67
97.สุคิริน10162 : รพ.สต.บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง
681
1060
349
849
778
648
348
328
435
585
364
11
91.67
98.สุคิริน10163 : รพ.สต.ตำบลเกียร์
394
361
270
551
317
333
247
655
827
175
115
11
91.67
99.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
564
396
330
905
355
388
594
428
526
309
568
12
100.00
100.สุคิริน10165 : รพ.สต.บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
160
153
129
270
313
166
192
179
326
277
10
83.33
101.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
277
175
123
411
315
306
291
516
554
368
279
12
100.00
102.สุคิริน10167 : รพ.สต.ร่มไทร ตำบลร่มไทร
450
467
337
779
513
664
1668
412
719
364
10
83.33
103.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
4527
4104
3700
4742
4498
4065
3675
4050
4516
4344
4394
551
12
100.00
104.สุคิริน14119 : รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน
469
407
274
429
550
603
237
230
684
329
311
29
12
100.00
105.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ตำบลปาเสมัส
1223
1659
724
1635
1636
1449
804
508
1301
797
755
39
12
100.00
106.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.ตำบลมูโนะ
601
958
1195
1434
1336
3739
1111
600
701
974
1229
29
12
100.00
107.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ตำบลปูโยะ
1001
2328
1177
1960
1184
1167
1010
685
1979
1349
476
11
91.67
108.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
542
464
496
948
830
2700
450
253
702
1259
520
12
100.00
109.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
22639
22103
21510
21673
20992
22906
21860
21443
21920
20651
23991
2433
12
100.00
110.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
767
646
762
995
1104
933
951
748
1082
860
823
11
91.67
111.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
959
798
784
1085
1010
991
1121
893
925
1102
1191
12
100.00
112.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
389
325
505
832
1039
961
634
400
468
302
193
11
91.67
113.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.บ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
843
813
838
1131
1700
1294
702
643
802
688
694
85
12
100.00
114.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.บ้านโต๊ะเด็ง
1190
1014
605
729
681
635
926
1799
1132
577
442
12
100.00
115.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.ตำบลสากอ ตำบลสากอ
594
759
690
487
938
4161
507
589
665
594
846
130
12
100.00
116.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.บ้านกลูบี ตำบลสากอ
877
700
591
602
1279
1711
968
383
912
466
1081
165
12
100.00
117.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ตำบลริโก๋
987
1032
727
2445
1388
1559
953
1031
2686
708
618
37
12
100.00
118.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.ตำบลกาวะ
496
504
639
1345
1532
1046
415
536
807
546
472
61
12
100.00
119.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
7423
7528
6899
7501
7814
8969
6994
7398
7417
7659
6615
11
91.67
120.จะแนะ10178 : รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
788
1588
1111
1839
306
83
1763
2406
636
11
91.67
121.จะแนะ10179 : รพ.สต.บ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
366
483
464
889
875
322
370
352
701
736
207
12
100.00
122.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
1718
928
1175
2306
1513
1663
1296
574
1269
1102
1370
140
12
100.00
123.จะแนะ10181 : รพ.สต.บ้านกูมุง ตำบลจะแนะ
455
935
450
879
983
844
282
301
915
577
310
11
91.67
124.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
864
693
1315
1653
1070
694
1561
378
1032
638
464
12
100.00
125.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
6265
5735
5649
7255
6627
6308
4934
5742
6006
5870
6274
583
12
100.00
126.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.ตำบลบูกิ๊ต
1171
2586
2014
2659
1070
722
1118
568
1734
1642
738
64
12
100.00
127.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.บ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1292
1107
1088
1508
2108
1336
1134
597
1009
1815
705
86
12
100.00
128.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
841
555
715
1130
1887
2032
811
419
484
1838
436
12
100.00
129.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบออก
1917
612
382
1503
1737
469
178
286
868
1069
443
50
12
100.00
130.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
990
1192
1164
1203
645
1365
1001
589
1167
670
556
11
91.67
131.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
4675
4395
4153
4457
4023
4726
4448
4589
4486
4234
3721
11
91.67
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!