ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2558

จำนวน สถานีอนามัยที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 130 /131 แห่ง 99.24 % ) ใช้เวลา 0 วินาที
อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.57
พย.57
ธค.57
มค.58
กพ.58
มีค.58
เมย.58
พค.58
มิย.58
กค.58
สค.58
กย.58
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ตำบลลำภู
1100
1360
1827
2168
1441
5
41.67
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.ตำบลมะนังตายอ
177
442
191
1019
259
5
41.67
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
344
624
617
979
710
5
41.67
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.บ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
721
513
954
1856
506
5
41.67
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ
440
585
352
499
296
5
41.67
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอ
539
366
518
851
487
5
41.67
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.ตำบลกะลุวอเหนือ
850
654
1134
2018
711
5
41.67
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
305
493
941
2123
3201
6
50.00
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.ตำบลโคกเคียน
954
622
1053
1955
579
5
41.67
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
662
603
791
1186
249
5
41.67
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
32928
29423
29812
28439
21676
5
41.67
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
811
591
972
1171
89
5
41.67
13.เมืองนราธิวาส14351 : เทศบาลเมืองนราธิวาส
304
1
8.33
14.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
348
286
297
670
160
5
41.67
15.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
387
340
341
357
5
41.67
16.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
538
799
1009
1077
492
5
41.67
17.ตากใบ10098 : รพ.สต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน
703
668
814
1079
451
5
41.67
18.ตากใบ10099 : รพ.สต.บ้านกูบู ตำบลไพรวัน
370
1599
1503
2036
1461
6
50.00
19.ตากใบ10100 : รพ.สต.ตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง
425
565
135
743
772
6
50.00
20.ตากใบ10101 : รพ.สต.ตำบลศาลาใหม่
1384
2642
1212
2819
2204
6
50.00
21.ตากใบ10102 : รพ.สต.ตำบลบางขุนทอง
190
443
435
601
213
5
41.67
22.ตากใบ10103 : รพ.สต.ตำบลเกาะสะท้อน
720
1518
972
1092
456
5
41.67
23.ตากใบ10104 : รพ.สต.ตำบลนานาค
725
1152
1416
1564
1084
5
41.67
24.ตากใบ10105 : รพ.สต.บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต
570
772
560
1225
847
5
41.67
25.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
15007
13756
11687
14305
8034
5
41.67
26.ตากใบ14111 : รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน
678
1042
1134
1370
844
49
6
50.00
27.ตากใบ14112 : รพ.สต.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง
258
1693
1071
1038
1091
5
41.67
28.ตากใบ14113 : รพ.สต.บ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
796
985
709
716
741
5
41.67
29.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ตำบลลุโบะสาวอ
767
530
429
503
4
33.33
30.บาเจาะ10107 : รพ.สต.ตำบลกาเยาะมาตี
918
824
787
498
173
5
41.67
31.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ตำบลปะลุกาสาเมาะ
612
767
769
625
73
5
41.67
32.บาเจาะ10109 : รพ.สต.บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
675
576
562
431
264
5
41.67
33.บาเจาะ10110 : รพ.สต.บ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1255
888
1012
1252
581
5
41.67
34.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บ้านบือเระ
348
581
114
574
445
6
50.00
35.บาเจาะ10112 : รพ.สต.บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้
612
289
406
1807
293
5
41.67
36.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
8821
8379
8636
8747
9184
1001
6
50.00
37.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
456
947
1444
1128
141
5
41.67
38.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ตำบลละหาร ตำบลละหาร
682
891
966
901
940
5
41.67
39.ยี่งอ10115 : รพ.สต.ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ
496
514
740
6575
77
5
41.67
40.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ตำบลลุโบ๊ะบายะ
732
1406
1290
907
843
5
41.67
41.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
1427
531
507
559
573
5
41.67
42.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ
1361
2347
1813
1468
990
25
6
50.00
43.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
6531
2895
5807
6525
4984
5
41.67
44.ระแงะ10119 : รพ.สต.บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
886
895
1290
1562
39
5
41.67
45.ระแงะ10120 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
393
683
711
612
195
5
41.67
46.ระแงะ10121 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
428
1126
769
432
372
6
50.00
47.ระแงะ10122 : รพ.สต.ตำบลบองอ
989
1132
889
1707
587
6
50.00
48.ระแงะ10123 : รพ.สต.บ้านลาไม ตำบลบองอ
280
474
721
244
4
33.33
49.ระแงะ10124 : รพ.สต.บ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา
516
1222
1441
1372
4
33.33
50.ระแงะ10125 : รพ.สต.ตำบลกาลิซา
377
415
2090
940
5
41.67
51.ระแงะ10126 : รพ.สต.บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
1784
1238
432
788
5
41.67
52.ระแงะ10127 : รพ.สต.ตำบลบาโงสะโต
928
493
1647
1010
190
5
41.67
53.ระแงะ10128 : รพ.สต.บ้านซีโป ตำบลเฉลิม
732
1238
732
1221
544
32
6
50.00
54.ระแงะ10129 : รพ.สต.ตำบลเฉลิม
892
1669
917
409
5
41.67
55.ระแงะ10130 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบตก
759
430
565
2948
868
6
50.00
56.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
13501
12211
12066
13179
728
5
41.67
57.ระแงะ14114 : รพ.สต.บ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก
820
1028
841
2076
5
41.67
58.รือเสาะ10131 : รพ.สต.บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ
308
191
170
596
207
5
41.67
59.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บ้านบือและห์
235
153
117
574
154
6
50.00
60.รือเสาะ10133 : รพ.สต.บ้านสาวอ ตำบลสาวอ
378
183
79
305
43
5
41.67
61.รือเสาะ10134 : รพ.สต.ตำบลเรียง
584
446
1446
417
84
5
41.67
62.รือเสาะ10135 : รพ.สต.บ้านซือเลาะ
617
325
1158
546
154
5
41.67
63.รือเสาะ10136 : รพ.สต.บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
767
356
154
992
264
5
41.67
64.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
878
805
959
1948
615
5
41.67
65.รือเสาะ10138 : รพ.สต.ตำบลบาตง
446
264
336
670
307
5
41.67
66.รือเสาะ10139 : รพ.สต.บ้านอูยิ
2886
801
851
1588
504
5
41.67
67.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ตำบลลาโละ
598
411
444
719
362
5
41.67
68.รือเสาะ10141 : รพ.สต.บ้านโคกสะตอ ตำบลบาตง
1343
2396
1664
1186
559
5
41.67
69.รือเสาะ10142 : รพ.สต.บ้านตายา ตำบลสุวารี
593
651
510
715
623
5
41.67
70.รือเสาะ10143 : รพ.สต.บ้านยือราแป ตำบลสุวารี
1379
1016
1363
1286
602
5
41.67
71.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
11071
8420
8504
9648
9126
530
6
50.00
72.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
527
377
264
778
208
5
41.67
73.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง
342
532
1317
1588
83
5
41.67
74.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
903
1414
769
784
587
34
6
50.00
75.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
1004
1033
1126
1124
616
5
41.67
76.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.บ้านกาลูบี ตำบลซากอ
865
1641
341
1934
353
5
41.67
77.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตำบลตะมะยูง
761
1562
1377
1603
175
5
41.67
78.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.บ้านละเวง
709
537
625
988
235
5
41.67
79.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.บ้านป่าไผ่
396
504
145
883
21
5
41.67
80.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.บ้านตืองอ
809
540
1195
848
393
5
41.67
81.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
7052
6952
6503
6422
3919
5
41.67
82.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.บ้านตามุง
495
594
1015
620
123
5
41.67
83.แว้ง10150 : รพ.สต.บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง
861
542
505
997
900
6
50.00
84.แว้ง10151 : รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลกายูคละ
97
1182
456
246
2431
6
50.00
85.แว้ง10152 : รพ.สต.บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
181
583
1043
1233
1087
5
41.67
86.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
420
572
1065
1285
461
5
41.67
87.แว้ง10154 : รพ.สต.บ้านตำเสา
428
536
595
904
141
5
41.67
88.แว้ง10155 : รพ.สต.ตำบลโล๊ะจูด
797
602
1084
1542
1042
5
41.67
89.แว้ง10156 : รพ.สต.บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
631
555
504
780
765
5
41.67
90.แว้ง10157 : รพ.สต.บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง
83
295
459
453
224
5
41.67
91.แว้ง10158 : รพ.สต.บ้านแม่ดง
409
373
583
499
254
5
41.67
92.แว้ง10159 : รพ.สต.บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ
593
302
686
899
338
5
41.67
93.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
7184
6444
2337
7676
6240
5
41.67
94.แว้ง14118 : รพ.สต.บ้านนูโระ ตำบลโละจูด
157
368
561
544
363
5
41.67
95.สุคิริน10160 : รพ.สต.บ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน
550
380
425
633
26
5
41.67
96.สุคิริน10161 : รพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
133
84
24
56
4
33.33
97.สุคิริน10162 : รพ.สต.บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง
679
1059
344
576
4
33.33
98.สุคิริน10163 : รพ.สต.ตำบลเกียร์ 60 พรรษานวมินทราชินี
317
242
139
376
148
5
41.67
99.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ
127
396
329
895
299
5
41.67
100.สุคิริน10165 : รพ.สต.บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
160
153
129
271
222
5
41.67
101.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
277
157
116
329
287
5
41.67
102.สุคิริน10167 : รพ.สต.บ้านร่มไทร ตำบลเกียร์
512
454
325
750
188
5
41.67
103.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
4193
3108
218
3
25.00
104.สุคิริน14119 : รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน
469
401
271
424
58
5
41.67
105.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ตำบลปาเสมัส
1223
1662
725
1634
1109
26
6
50.00
106.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.ตำบลมูโนะ
587
956
1195
1434
723
5
41.67
107.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ตำบลปูโยะ
1001
2214
848
1830
1134
25
6
50.00
108.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
542
461
493
943
204
5
41.67
109.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
28802
21526
21325
21553
20491
2084
6
50.00
110.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
767
639
757
994
1052
5
41.67
111.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
958
786
775
1024
936
80
6
50.00
112.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
388
323
353
553
414
5
41.67
113.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.บ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
828
741
818
1023
1699
36
6
50.00
114.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.บ้านโต๊ะเด็ง
1190
489
400
638
508
6
50.00
115.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.ตำบลสากอ ตำบลสากอ
594
763
691
485
508
5
41.67
116.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.บ้านกลูบี ตำบลสากอ
871
693
489
585
1168
27
6
50.00
117.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ตำบลริโก๋
987
1031
752
1661
585
5
41.67
118.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.ตำบลกาวะ
496
504
622
1345
1148
6
50.00
119.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
7422
7524
6270
7468
7647
435
6
50.00
120.จะแนะ10178 : รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
775
1559
1053
1482
350
5
41.67
121.จะแนะ10179 : รพ.สต.บ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
360
474
429
815
171
5
41.67
122.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
1714
918
1166
2249
911
5
41.67
123.จะแนะ10181 : รพ.สต.บ้านกูมุง ตำบลจะแนะ
438
928
421
862
366
5
41.67
124.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
858
668
1217
1276
357
5
41.67
125.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
6261
5737
1037
3
25.00
126.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.ตำบลบูกิ๊ต
1180
2598
1996
2506
546
5
41.67
127.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.บ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1291
1102
1081
1475
860
5
41.67
128.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
725
525
657
702
474
5
41.67
129.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.ตำบลมะรือโบออก
1905
590
885
819
1220
6
50.00
130.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
560
1145
1134
646
376
5
41.67
131.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
4675
3993
3857
4081
2490
5
41.67
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!