ผลการตรวจสอบจำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม สสจ.นราธิวาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 5:29 น.
เลือกอำเภอ เลือกสถานบริการ เลือกตาราง ปีงบประมาณ

ประมวลผลจากอำเภอ ทั้งหมด และตาราง service และปีงบประมาณ 2559

จำนวน รพ.สต. ที่ IMPORT ข้อมูล 43 แฟ้มสำเร็จ 130 /131 แห่ง 99.24 % ) ใช้เวลา 0 วินาที

อำเภอ
สถานีอนามัย
ตค.58
พย.58
ธค.58
มค.59
กพ.59
มีค.59
เมย.59
พค.59
มิย.59
กค.59
สค.59
กย.59
รวมทั้งปี
ร้อยละ
1.เมืองนราธิวาส10089 : รพ.สต.ลำภู
906
757
1921
3976
2034
2706
886
574
527
0
0
0
9
75.00
2.เมืองนราธิวาส10090 : รพ.สต.มะนังตายอ
748
918
1657
1614
422
867
347
132
260
0
0
0
9
75.00
3.เมืองนราธิวาส10091 : รพ.สต.บางปอ ตำบลบางปอ
643
502
1123
1786
1096
659
408
388
510
0
0
0
9
75.00
4.เมืองนราธิวาส10092 : รพ.สต.ตะโละแน็ง ตำบลบางปอ
933
611
930
1866
797
1403
618
479
111
0
0
0
9
75.00
5.เมืองนราธิวาส10093 : รพ.สต.โคกศิลา ตำบลกะลุวอ
315
302
634
796
697
764
198
224
200
0
0
0
9
75.00
6.เมืองนราธิวาส10094 : รพ.สต.กะลุวอ
586
594
637
1420
783
1234
488
529
517
0
0
0
9
75.00
7.เมืองนราธิวาส10095 : รพ.สต.กะลุวอเหนือ
967
567
1289
1781
1210
2355
957
485
560
0
0
0
9
75.00
8.เมืองนราธิวาส10096 : รพ.สต.บือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน
1232
791
1362
2648
1763
650
568
101
523
0
0
0
9
75.00
9.เมืองนราธิวาส10097 : รพ.สต.โคกเคียน
1610
855
1725
2575
687
1432
1346
508
397
0
0
0
9
75.00
10.เมืองนราธิวาส10649 : รพ.สต .บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ
581
708
946
901
1064
837
470
430
334
0
0
0
9
75.00
11.เมืองนราธิวาส10750 : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
33330
31965
33296
30913
31844
34776
28996
30206
23802
0
0
2
9
75.00
12.เมืองนราธิวาส12012 : รพ.สต.สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ
702
586
1020
1752
749
1245
620
0
0
0
0
0
7
58.33
13.เมืองนราธิวาส77725 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์
386
287
1027
997
355
422
334
390
295
0
0
0
9
75.00
14.เมืองนราธิวาส77726 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
561
477
1377
1650
732
1395
390
376
237
0
0
0
9
75.00
15.เมืองนราธิวาส77727 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู
703
648
851
1710
746
794
517
559
381
0
0
0
9
75.00
16.ตากใบ10098 : รพ.สต.ทรายขาว ตำบลไพรวัน
1091
1472
1190
800
375
467
706
341
340
0
0
0
9
75.00
17.ตากใบ10099 : รพ.สต.กูบู ตำบลไพรวัน
1313
1504
2227
2478
1003
898
1510
802
562
0
0
0
9
75.00
18.ตากใบ10100 : รพ.สต.พร่อน บ้านโคกมะม่วง
422
981
1732
884
397
479
274
490
540
0
0
0
9
75.00
19.ตากใบ10101 : รพ.สต.ศาลาใหม่
2442
2839
4292
2841
1040
1002
1579
923
560
0
0
0
9
75.00
20.ตากใบ10102 : รพ.สต.บางขุนทอง
220
612
275
412
293
132
218
65
141
0
0
0
9
75.00
21.ตากใบ10103 : รพ.สต.เกาะสะท้อน
809
1708
1911
1095
711
907
595
746
224
0
0
0
9
75.00
22.ตากใบ10104 : รพ.สต.นานาค
1008
1878
2059
1146
980
808
870
592
849
0
0
0
9
75.00
23.ตากใบ10105 : รพ.สต.โคกมือบา ตำบลโฆษิต
906
1751
1568
1177
578
709
748
565
204
0
0
0
9
75.00
24.ตากใบ11435 : โรงพยาบาลตากใบ
15063
13123
14020
16403
14765
13632
11436
12331
8259
0
0
0
9
75.00
25.ตากใบ14111 : รพ.สต.โคกยาง ตำบลพร่อน
1004
1682
1282
907
390
708
628
363
431
0
0
0
9
75.00
26.ตากใบ14112 : รพ.สต.โคกงู ตำบลบางขุนทอง
1308
2345
2481
1780
1310
1385
1232
869
662
0
0
0
9
75.00
27.ตากใบ14113 : รพ.สต.ตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน
884
1549
1818
1204
597
862
941
577
480
0
0
0
9
75.00
28.บาเจาะ10106 : รพ.สต.ลุโบะสาวอ
866
1095
1510
1328
1105
1707
1034
663
973
0
0
0
9
75.00
29.บาเจาะ10107 : รพ.สต.กาเยาะมาตี
821
1025
1474
1431
1335
2287
1811
760
703
0
0
0
9
75.00
30.บาเจาะ10108 : รพ.สต.ปะลุกาสาเมาะ
1140
1090
920
2484
3114
1611
890
866
989
0
0
0
9
75.00
31.บาเจาะ10109 : รพ.สต.เชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ
373
403
809
1301
1239
645
595
259
403
0
0
0
9
75.00
32.บาเจาะ10110 : รพ.สต.จำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ
1293
1066
1632
2342
1716
3835
1342
896
1729
0
0
0
9
75.00
33.บาเจาะ10111 : รพ.สต.บือเระ
302
745
1025
750
375
1785
916
766
187
0
0
0
9
75.00
34.บาเจาะ10112 : รพ.สต.คลอแระ ตำบลบาเระใต้
451
422
1297
1045
937
694
714
355
319
0
0
0
9
75.00
35.บาเจาะ11436 : โรงพยาบาลบาเจาะ
9404
8741
9542
8992
10063
10401
8297
9071
7668
1
18
1
9
75.00
36.ยี่งอ10113 : รพ.สต.อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ
610
1073
1211
1337
535
637
664
312
294
0
0
0
9
75.00
37.ยี่งอ10114 : รพ.สต.ละหาร ตำบลละหาร
531
593
2560
1142
820
527
561
533
484
0
0
0
9
75.00
38.ยี่งอ10115 : รพ.สต.จอเบาะ ตำบลจอเบาะ
385
584
1225
4673
581
780
317
497
325
0
0
0
9
75.00
39.ยี่งอ10116 : รพ.สต.ลุโบ๊ะบายะ
869
775
1312
1484
1892
780
755
673
533
0
0
0
9
75.00
40.ยี่งอ10117 : รพ.สต.ลุโบะบือซา
2380
556
609
747
844
401
583
322
424
0
0
0
9
75.00
41.ยี่งอ10118 : รพ.สต.ตะปอเยาะ
1589
1091
4952
3081
2353
1963
1047
1130
718
0
0
0
9
75.00
42.ยี่งอ23771 : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
6771
6511
7004
6444
6742
6200
5903
6014
4860
1
0
0
9
75.00
43.ระแงะ10119 : รพ.สต.ตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
693
464
1340
1584
555
665
541
522
304
0
0
0
9
75.00
44.ระแงะ10120 : รพ.สต.ป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ
406
672
450
961
508
485
360
363
109
0
0
0
9
75.00
45.ระแงะ10121 : รพ.สต.จุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส
570
1514
1087
969
462
639
687
337
352
0
0
0
9
75.00
46.ระแงะ10122 : รพ.สต.บองอ
846
1531
1149
2281
779
755
1148
547
830
0
0
0
9
75.00
47.ระแงะ10123 : รพ.สต.ลาไม ตำบลบองอ
1050
1107
494
595
178
189
469
130
136
0
0
0
9
75.00
48.ระแงะ10124 : รพ.สต.กาลีซา ตำบลกาลีซา
590
753
772
3119
548
1113
1074
445
250
0
0
0
9
75.00
49.ระแงะ10125 : รพ.สต.กาลิซา
772
584
522
2659
620
503
372
1042
299
0
0
0
9
75.00
50.ระแงะ10126 : รพ.สต.เจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต
1040
1955
1231
849
534
754
759
161
33
0
0
0
9
75.00
51.ระแงะ10127 : รพ.สต.บาโงสะโต
959
1972
668
977
454
761
789
429
186
0
0
0
9
75.00
52.ระแงะ10128 : รพ.สต.ซีโป ตำบลเฉลิม
551
1099
1061
1363
448
661
406
387
257
0
0
0
9
75.00
53.ระแงะ10129 : รพ.สต.เฉลิม
662
1313
1061
1066
556
513
295
262
180
0
0
0
9
75.00
54.ระแงะ10130 : รพ.สต.มะรือโบตก
690
767
1753
1530
639
649
477
667
488
0
0
0
9
75.00
55.ระแงะ11437 : โรงพยาบาลระแงะ
12420
12211
14174
12294
11407
11946
10180
11056
11412
0
0
0
9
75.00
56.ระแงะ14114 : รพ.สต.สะโล ตำบลมะรือโบตก
1094
1053
1188
1780
786
1554
1180
939
634
0
0
0
9
75.00
57.รือเสาะ10131 : รพ.สต.นาโอน ตำบลรือเสาะ
532
462
666
511
370
804
410
536
268
0
0
0
9
75.00
58.รือเสาะ10132 : รพ.สต.บือและห์
536
423
945
524
324
331
340
188
214
0
0
0
9
75.00
59.รือเสาะ10133 : รพ.สต.สาวอ ตำบลสาวอ
556
700
1228
609
428
508
235
358
117
0
0
0
9
75.00
60.รือเสาะ10134 : รพ.สต.เรียง
843
866
1601
589
463
535
344
372
256
0
0
0
9
75.00
61.รือเสาะ10135 : รพ.สต.ซือเลาะ
553
426
1434
699
346
455
263
200
135
0
0
0
9
75.00
62.รือเสาะ10136 : รพ.สต.มะนังบันยัง ตำบลสามัคคี
700
650
1577
1045
378
405
352
306
335
0
0
0
9
75.00
63.รือเสาะ10137 : รพ.สต.บาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี
1090
1397
2483
1426
551
560
519
390
560
0
0
0
9
75.00
64.รือเสาะ10138 : รพ.สต.บาตง
717
622
1204
835
298
388
283
407
259
0
0
0
9
75.00
65.รือเสาะ10139 : รพ.สต.อูยิ
1642
1067
2541
1242
645
812
502
520
0
0
0
0
8
66.67
66.รือเสาะ10140 : รพ.สต.ลาโละ
1168
459
1536
2347
565
577
617
268
0
0
0
0
8
66.67
67.รือเสาะ10141 : รพ.สต.โคกสะตอ ตำบลบาตง
2163
2723
2528
1557
1074
1101
1185
980
0
0
0
0
8
66.67
68.รือเสาะ10142 : รพ.สต.ตายา ตำบลสุวารี
536
1062
821
764
710
513
388
319
170
0
0
0
9
75.00
69.รือเสาะ10143 : รพ.สต.ยือราแป ตำบลสุวารี
1112
1680
2438
1248
753
872
1022
710
476
0
0
0
9
75.00
70.รือเสาะ11438 : โรงพยาบาลรือเสาะ
10556
10344
10360
9983
9991
10336
8191
8447
6802
0
0
0
9
75.00
71.รือเสาะ14115 : รพ.สต.บูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ
856
1197
1126
529
429
431
526
327
874
0
0
0
9
75.00
72.รือเสาะ14116 : รพ.สต.บลูกาฮีแล ตำบลบาตง
955
1272
993
1227
375
450
546
303
191
0
0
0
9
75.00
73.รือเสาะ99880 : ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รือเสาะ
987
2501
1321
1635
1047
879
514
652
570
0
0
0
9
75.00
74.ศรีสาคร10144 : รพ.สต.ไอร์แยง ตำบลศรีสาคร
908
780
923
2597
1034
863
476
272
571
0
0
0
9
75.00
75.ศรีสาคร10145 : รพ.สต.กาลูบี ตำบลซากอ
963
625
1085
1740
1462
811
767
547
466
0
0
0
9
75.00
76.ศรีสาคร10146 : รพ.สต.ตะมะยูง
753
396
714
2559
1608
969
588
324
337
0
0
0
9
75.00
77.ศรีสาคร10147 : รพ.สต.ละเวง
849
521
768
985
1122
974
817
349
265
0
0
0
9
75.00
78.ศรีสาคร10148 : รพ.สต.ป่าไผ่
666
442
699
921
969
1288
443
288
132
0
0
0
9
75.00
79.ศรีสาคร10149 : รพ.สต.ตืองอ
1065
915
800
667
1531
1571
463
564
260
0
0
0
9
75.00
80.ศรีสาคร11439 : โรงพยาบาลศรีสาคร
7471
7718
7192
7025
6178
6573
5757
6076
5013
0
1
0
9
75.00
81.ศรีสาคร12006 : รพ.สต.ตามุง
542
501
709
909
1098
841
125
76
285
0
0
0
9
75.00
82.แว้ง10150 : รพ.สต.กรือซอ ตำบลแว้ง
581
1111
1532
1250
1249
604
902
474
644
0
0
0
9
75.00
83.แว้ง10151 : รพ.สต.สามแยก ตำบลกายูคละ
434
1515
975
1393
1702
1013
391
350
418
0
0
0
9
75.00
84.แว้ง10152 : รพ.สต.ไม้ฝาด ตำบลกายูคละ
682
745
2160
1130
1399
2027
334
341
538
0
0
0
9
75.00
85.แว้ง10153 : รพ.สต.บางขุด
453
532
1178
1771
2576
1301
372
624
238
0
0
0
9
75.00
86.แว้ง10154 : รพ.สต.ตำเสา
731
867
1511
1549
1092
732
736
331
284
0
0
0
9
75.00
87.แว้ง10155 : รพ.สต.โล๊ะจูด
1386
962
2600
3810
2062
1327
1133
677
0
0
0
0
8
66.67
88.แว้ง10156 : รพ.สต.ยะหอ ตำบลแม่ดง
912
1483
1221
1403
993
823
519
529
411
0
0
0
9
75.00
89.แว้ง10157 : รพ.สต.ควนกาแม ตำบลแม่ดง
585
477
435
909
426
408
347
77
0
0
0
0
8
66.67
90.แว้ง10158 : รพ.สต.แม่ดง
481
548
689
932
573
793
831
278
373
0
0
0
9
75.00
91.แว้ง10159 : รพ.สต.ตอแล ตำบลเอราวัณ
765
451
470
2349
491
921
548
318
224
0
0
0
9
75.00
92.แว้ง11440 : โรงพยาบาลแว้ง
7449
6724
8133
8779
7059
7566
6335
6693
5177
0
0
0
9
75.00
93.แว้ง14118 : รพ.สต.นูโระ ตำบลโละจูด
310
334
1770
1306
731
308
255
121
0
0
0
0
8
66.67
94.สุคิริน10160 : รพ.สต.สอวอนอก ตำบลสุคิริน
382
439
937
675
737
739
390
398
495
0
0
0
9
75.00
95.สุคิริน10161 : รพ.สต.จุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน
105
115
339
178
413
52
100
353
236
0
0
0
9
75.00
96.สุคิริน10162 : รพ.สต.กะลูบี ตำบลมาโมง
375
398
1228
729
1152
560
312
362
19
0
0
0
8
66.67
97.สุคิริน10163 : รพ.สต.เกียร์
293
501
338
454
902
553
321
433
153
0
0
0
9
75.00
98.สุคิริน10164 : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
657
603
470
623
341
781
334
253
145
0
0
0
9
75.00
99.สุคิริน10165 : รพ.สต.ภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง
124
246
364
385
177
167
107
135
184
0
0
0
9
75.00
100.สุคิริน10166 : รพ.สต.ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง
209
215
568
251
244
155
83
143
252
0
0
0
9
75.00
101.สุคิริน10167 : รพ.สต.ร่มไทร ตำบลร่มไทร
796
458
743
1512
576
521
366
473
246
0
0
0
9
75.00
102.สุคิริน11441 : โรงพยาบาลสุคิริน
4841
4643
4932
4688
4085
4608
3711
4216
3918
0
0
0
9
75.00
103.สุคิริน14119 : รพ.สต.น้ำตก ตำบลสุคิริน
463
371
599
745
592
443
281
174
170
0
0
0
9
75.00
104.สุไหงโก-ลก10168 : รพ.สต.ปาเสมัส
1103
1325
1601
1456
1217
1556
620
667
1408
0
0
0
9
75.00
105.สุไหงโก-ลก10169 : รพ.สต.มูโนะ
923
2075
1360
1244
2758
967
1458
1629
613
0
0
0
9
75.00
106.สุไหงโก-ลก10170 : รพ.สต.ปูโยะ
1273
2093
1338
1020
841
2022
1071
992
1541
0
0
0
9
75.00
107.สุไหงโก-ลก10658 : รพ.สต.กวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส
534
350
656
1014
430
780
356
343
117
0
0
0
9
75.00
108.สุไหงโก-ลก10751 : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
26708
23490
25549
24302
22643
25542
21765
23810
20722
0
0
0
9
75.00
109.สุไหงโก-ลก77728 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(เจริญเขต)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
925
662
658
892
570
791
904
689
746
0
0
0
9
75.00
110.สุไหงโก-ลก77729 : ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก
1295
1023
1006
1175
817
1422
914
1085
1353
0
0
0
9
75.00
111.สุไหงปาดี10171 : รพ.สต.ใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
414
632
821
1474
560
700
335
458
168
0
0
0
9
75.00
112.สุไหงปาดี10172 : รพ.สต.สุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี
762
854
983
1089
766
472
416
671
358
0
0
0
9
75.00
113.สุไหงปาดี10173 : รพ.สต.โต๊ะเด็ง
676
890
1202
1712
1194
697
345
582
455
0
0
0
9
75.00
114.สุไหงปาดี10174 : รพ.สต.สากอ ตำบลสากอ
681
860
765
1052
1242
2190
1163
631
563
0
0
0
9
75.00
115.สุไหงปาดี10175 : รพ.สต.กลูบี ตำบลสากอ
1303
1311
1854
1231
997
771
752
514
603
0
0
0
9
75.00
116.สุไหงปาดี10176 : รพ.สต.ริโก๋
1068
2469
2106
1105
1155
1098
595
761
1171
0
0
0
9
75.00
117.สุไหงปาดี10177 : รพ.สต.กาวะ
703
955
2640
753
677
557
364
505
464
0
0
0
9
75.00
118.สุไหงปาดี11442 : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
8204
8516
8852
8789
7642
9360
8041
7684
6140
0
0
0
9
75.00
119.จะแนะ10178 : รพ.สต.ดุซงญอ
1054
1069
1423
1678
1127
1722
526
549
680
0
0
0
9
75.00
120.จะแนะ10179 : รพ.สต.กาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ
306
391
649
366
488
268
117
193
77
0
0
0
9
75.00
121.จะแนะ10180 : รพ.สต.ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ
1014
1495
1417
1358
2153
1330
469
793
848
0
0
0
9
75.00
122.จะแนะ10181 : รพ.สต.กูมุง ตำบลจะแนะ
594
626
958
987
434
474
301
330
354
0
0
0
9
75.00
123.จะแนะ10182 : รพ.สต.ไอร์ซือเร๊ะ
851
428
931
1305
722
1025
286
828
327
0
0
0
9
75.00
124.จะแนะ13818 : โรงพยาบาลจะแนะ
6470
6455
7174
7065
7268
7005
4861
5486
4685
0
0
0
9
75.00
125.เจาะไอร้อง10185 : รพ.สต.บูกิ๊ต
741
2950
3199
1631
856
857
870
789
831
0
0
0
9
75.00
126.เจาะไอร้อง10186 : รพ.สต.ไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต
1940
1618
1256
1273
908
1006
835
630
1459
0
0
0
9
75.00
127.เจาะไอร้อง10187 : รพ.สต.ปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต
750
562
2790
1215
648
889
806
1196
1302
0
0
0
9
75.00
128.เจาะไอร้อง10188 : รพ.สต.มะรือโบออก
1214
944
1916
1495
711
465
460
455
427
0
0
0
9
75.00
129.เจาะไอร้อง10189 : รพ.สต.ปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก
1125
897
1954
1154
724
1281
1158
646
424
0
0
0
9
75.00
130.เจาะไอร้อง15010 : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
5394
4551
4584
5250
5263
5671
4057
4940
3486
0
0
0
9
75.00
!!!programming By jroonsak watmaha http://ict.ntwo.moph.go.th!!!
ที่มา : hdc.t_monitor